Úvodní strana Občan Odbory MěÚ Obecní živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad

Aktuality

UPOZORNĚNÍ NA NABÍDKY KATALOGOVÝCH SPOLEČNOSTÍ: MPO ČR na svých webových stránkách upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci. V daném případě se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností, na kterou není třeba nijak reagovat. Uvedený typ nabídek může svou formou svádět k názoru, že se jedná o další poplatek, což však není pravda. Zápis do živnostenského rejstříku je prováděn výlučně obecními živnostenskými úřady a podnikatel nemá povinnost se za poplatek evidovat v jakékoli další evidenci.

KONTAKTY

Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Petr Votruba vedoucí odboru 469 657 400 petr.votruba@chrudim-city.cz
Ing. Marie Víšková úsek registrace 469 657 401 marie.viskova@chrudim-city.cz
Renáta Besperátová, DiS. úsek registrace 469 657 410 renata.besperatova@chrudim-city.cz
Ing. Michaela Štursová úsek registrace 469 657 411 michaela.stursova@chrudim-city.cz
Bc. Zuzana Zítová úsek registrace 469 657 413 zuzana.zitova@chrudim-city.cz
Marie Habalová, DiS. úsek registrace 469 657 414 marie.habalova@chrudim-city.cz
Mgr. Jaromíra Skřepská vedoucí oddělení kontroly 469 657 420 jaromira.skrepska@chrudim-city.cz
Mgr. Libor Adámek oddělení kontroly 469 657 421 libor.adamek@chrudim-city.cz
Hana Víšková, DiS. oddělení kontroly 469 657 422 hana.viskova@chrudim-city.cz
Bc. Lucie Janatková, DiS. oddělení kontroly 469 657 423 lucie.janatkova@chrudim-city.cz
Ing. Magda Korečková oddělení kontroly 469 657 424 magda.koreckova@chrudim-city.cz

Působnost

Hlavní úseky činnosti:

Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání a zemědělského podnikání v celém správním obvodu stanoveném vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb.

(správní obvod Chrudim, obce s rozšířenou působností, je vymezen územím obcí Běstvina, Biskupice, Bítovany, Bojanov, Bor u Skutče, Bořice, Bousov, Bylany, Ctětín, Čankovice, České Lhotice, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Heřmanův Městec, Hluboká, Hodonín, Honbice, Horka, Horní Bradlo, Hošťalovice, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Chrudim, Jenišovice, Klešice, Kněžice, Kočí, Kostelec u Heřmanova Městce, Krásné, Křižanovice, Lány, Leštinka, Libkov, Liboměřice, Licibořice, Lipovec, Lozice, Lukavice, Luže, Míčov-Sušice, Mladoňovice, Morašice, Mrákotín, Nabočany, Načešice, Nasavrky, Orel, Ostrov, Perálec, Podhořany u Ronova, Prachovice, Proseč, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Ronov nad Doubravou, Rosice, Rozhovice, Řestoky, Seč, Skuteč, Slatiňany, Smrček, Sobětuchy, Stolany, Střemošice, Svídnice, Trojovice, Třemošnice, Třibřichy, Tuněchody, Úherčice, Úhřetice, Vápenný Podol, Vejvanovice, Vrbatův Kostelec, Vyžice, Zaječice, Zájezdec, Zderaz, Žlebské Chvalovice, Žumberk)

a) Oddělení registrace:

 • zajišťuje registraci, evidenci živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku v působnosti svého správního obvodu
 • provádí poradenskou činnost pro žadatele a registrované podnikatele
 • vykonává činnosti jako centrální registrační místo podle § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává přenesenou působnost na úseku vedení evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • vede správní řízení sankčního charakteru za porušení živnostenského zákona na základě vlastních zjištění nebo z podnětů jiných správních orgánů
 • plní další úkoly svěřené obecnímu živnostenskému úřadu zvláštními právními předpisy

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

b) Oddělení kontroly:

 • kontroluje živnostenské podnikání
 • provádí poradenskou činnost pro registrované podnikatele
 • provádí kontrolu dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává kontroly a ukládá sankce dle § 24 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • provádí poradenskou a kontrolní činnost v oblasti ochrany spotřebitele v souladu se zákonemč. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • vede správní řízení sankčního charakteru na základě vlastních kontrolních zjištění a podnětů jiných správních orgánů podobného charakteru
 • projednává správní delikty podle § 105c zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právu souvisejícím s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává správní delikty podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • plní další úkoly svěřené obecnímu živnostenskému úřadu zvláštními právními předpisy

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatky

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Položka 24

a) Ohlášení živnosti/živností nebo podání žádosti/žádostí o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000,- Kč
b) Každé další ohlášení živnosti/živností nebo další podání žádosti/žádostí o koncesi 500,- Kč
c) Oznámení změny údajů uvedených v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi, které nepodléhá rozhodnutí o změně koncese 100,- Kč
d) Změna rozhodnutí o udělení koncese 500,- Kč
e) Rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500,- Kč
f) Žádost o vydání výpisu, úplného výpisu nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku za každou započatou stránku 20,- Kč

Předmětem poplatku není

 • Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
 • Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení konese.
 • Změna provedená v písmenech c) a d), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
 • Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
 • Oznámení změny údajů podle písm. c), pokud tyto údaje nejsou obsaženy ve výpisu podle § 47 odst. 2 a 3 živnostenského zákona.

Poznámky:

 • Poplatek podle písmene c), d) a e) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
 • Je-li zároveň učiněno více úkonů podléhajících správnímu poplatku podle této položky, vybere správní orgán poplatek podle nejvyšší sazby.

Formuláře

Každé podání lze učinit: ústně do protokolu, písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Ohlášení živnosti (žádost o koncesi) musí být povinně podána na tiskopise vydaném MPO ČR (§ 45a odst. 3) živnostenského zákona). Ostatní ohlášení a žádosti mohou být rovněž na tiskopisech MPO, avšak jejich použití není podmínkou platnosti podání. Tyto formuláře nelze žádným způsobem upravovat. Části určené jiným úřadům ŽÚ nekontroluje, pouze je postoupí na tyto úřady (v případě nedostatků je podnikatel obesílán již příslušnými úřady).

Formuláře jsou volně ke stažení na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formulare-ministerstvo-prumyslu-a-obchodu.html

OCHRANA SPOTŘEBITELE

V případě řešení spotřebitelských problémů se můžete obracet rovněž na profesionální poradny, např. Občanské sdružení spotřebitelů TEST - www.dtest.cz.

Poslední úprava: 05. 09. 2016 - 11:27, Petr Votruba

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE