Odbor dopravy

1. Aktuality

Co dělat v případě dopravní nehody po 1. lednu 2009. Informace nalezneta zde.
Záznam o dopravní nehodě (tzv. euroformulář) naleznete zde.
Informace k ekopoplatkům za registraci dovezeného vozidla nebo za přeregistraci vozidla po 1. lednu 2009 naleznete zde.

2. Kontakty

Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Fax: 469 657 535
E-mail: je tvořen jmeno.prijmeni@chrudim-city.cz pokud není uveden u jména pracovníka tak je e-mail doprava@chrudim-city.cz

Jméno a příjmení Funkce, činnost Telefon E-mail
Ing. Martin Klimek vedoucí odboru 469 657 500      martin.klimek@chrudim-city.cz
Oddělení dopravy a komunikací
Milan Šikl vedoucí oddělení 469 657 504 milan.sikl@chrudim-city.cz
Ing. Soňa Pecháčková místní komunikace a silnice 469 657 502 sona.pechackova@chrudim-city.cz
Jana Šupíková místní komunikace a silnice 469 657 506 jana.supikova@chrudim-city.cz
Bc. Kateřina Brandová místní komunikace a silnice 469 657 505 katerina.brandova@chrudim-city.cz
Sandra Holíková spisová služba 469 657 503 sandra.holikova@chrudim-city.cz
Oddělení přestupků v dopravě      
Ing. Jan Kopřiva přestupky v dopravě 469 657 511 jan.kopriva@chrudim-city.cz
Simona Černíková přestupky v dopravě 469 657 510 simona.cernikova@chrudim-city.cz
Jiřina Madolová přestupky v dopravě 469 657 512 jiřina.madolova@chrudim-city.cz
Martina Bláhová přestupky v dopravě 469 657 513 martina.blahova@chrudim-city.cz
Oddělení evidence řidičů
Ing. Petra Pinkeová vedoucí oddělení 469 657 520 petra.pinkeova@chrudim-city.cz
Lenka Pudilová, Dis. evidence řidičů 469 657 534 lenka.pudilova@chrudim-city.cz
Irena Špačková evidence řidičů 469 657 523 irena.spackova@chrudim-city.cz
Roman Mrkvička zkušební komisař 469 657 521 roman.mrkvicka@chrudim-city.cz
Kateřina Ventluková evidence řidičů 469 657 522 katerina.ventlukova@chrudim-city.cz
Vladimír Pospíšil zkušební komisař 469 657 533 vladimir.pospisil@chrudim-city.cz
Oddělení evidence motorových vozidel
Ing. Jana Marková vedoucí oddělení 469 657 525 jana.markova@chrudim-city.cz
Bc. Václav Drábek evidence motorových vozidel 469 657 524 vaclav.drabek@chrudim-city.cz
Irena Andrejchová evidence motorových vozidel 469 657 529 irena.andrejchova@chrudim-city.cz
Jan Bárta evidence motorových vozidel 469 657 530 jan.barta@chrudim-city.cz
Iva Fořtová evidence motorových vozidel 469 657 527 iva.fortova@chrudim-city.cz
Marta Hegrová evidence motorových vozidel 469 657 524 marta.hegrova@chrudim-city.cz
Romana Nováková evidence motorových vozidel 469 657 531 romana.novakova@chrudim-city.cz
Hana Koukolová evidence motorových vozidel 469 657 526 hana.koukolova@chrudim-city.cz

3. Činnosti

Odbor dopravy

   

Hlavní úseky činnosti:

a) Oddělení dopravy a komunikací

Na základě zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

-          provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,

-          stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici                  II. a III. třídy, místní komunikaci, veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci

-          nařizuje odstranění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace na účelové komunikaci, která není veřejná

-          povoluje výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou sám stanovil

-          pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel podle § 79 citovaného zákona

Na základě zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

-           jako obec s rozšířenou působností vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací

-           jako obec s rozšířenou působností vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci,

-           jako obec s rozšířenou působností uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.

-           jako obec na území města Chrudim rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie

-           jako obec s rozšířenou působností vykonává státní dozor na silnicích II. a III. tříd, a veřejně přístupných účelových komunikací

-           jako obec na území města Chrudim vykonává státní dozor na místních komunikacích

Na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

-           je pověřen funkcí dopravního úřadu pro MHD a taxislužbu

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu.

b) Oddělení přestupků v dopravě

Projednává přestupky a správní delikty v oblasti dopravy podle:

-           zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

-           zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

-           zákona č. 168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů

-           zákona č. 56/2000 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

-           zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

-           zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

Projednává další přestupky a správní delikty, které souvisí s vykonávanou činností Odboru dopravy.

Rozhoduje o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu.

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu.

 

c) Oddělení evidence řidičů

Na základě zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

-           uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění

-           nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění a nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění

-           vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů

-           vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství

-           zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem trest zákazu činnosti        a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal

-           vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů

-           vede digitální tachograf v oblasti evidence řidičů, vydává i ostatní karty pro digitální tachograf

-           provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení         a o odečtu bodů

-           projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení.

Na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů

-           rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí

-           schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání

-           zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky

-           vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče

-           vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu. 

d) Oddělení evidence motorových vozidel 

Na základě zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

-           vede registr silničních vozidel

-           rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru

-           přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou

-           vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla

-           provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel    a technického průkazu vozidla

-           rozhoduje o vyřazení a zániku silničního vozidla z provozu

-           schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla

-           schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla

-           provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla

-           rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění nebo osvědčení k provozování stanice měření emisí

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu.

Silnice II. nebo III. třídy, místní komunikace

Upozornění:

Žádost nelze odesílat elektronicky, neboť při podání žádosti je nutné pro její vyřízení předložit další přílohy (dokumenty). Z tohoto důvodu je pro podání žádosti nezbytná osobní účast žadatele nebo je možné žádost zaslat poštou. V obou případech je potřeba připojit k žádosti potřebné dokumenty. Rovněž je potřeba počítat, u některých žádostí, se zaplacením správního případně i místního poplatku.

4. Formuláře

Formuláře žádostí:

Žádost o vyjádření k projektové dokumetaci stavby

Žádost o povolení zřízení (úpravy) sjezdu nebo zřízení (úpravy) přípojení komunikace

Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu

Žádost o povolení úplné nebo částečné uzavírky + formulář žádosti o vyjádření k uzavírce

Žádost o zvláštní užívání silnice II. nebo III. třídy nebo místní komunikace - překop, protlak, podélný zásah

Žádost o zvláštní užívání silnice II. nebo III. třídy nebo místní komunikace - havárie inženýrské sítě

Žádost o zvláštní užívání silnice II. nebo III. třídy, místní komunikace nebo veřejného prostranství pro stavební práce

Žádost o zvláštní užívání silnice II. nebo III. třídy,místní komunikace, nebo veřejného prostranství - pořádání akce, umístění lešení, věcí nebo materiálu

Žádost na zvláštní užívání silnice II. nebo III. třídy nebo místní komunikace pro uložení inženýrské sítě

Žádost o zvláštní užívání silnice II. nebo III. třídy nebo místní komunikace vozidly bez technické způsobilosti

Žádost o zvláštní užívání silnice II. nebo III. třídy pro umístění reklamního zařízení

Žádost o povolení výjimky umístění stavby v ochranném pásmu silnice II. nebo III. třídy

Žádost o zřízení vyhrazeného parkování

Žádost o vydání karty prokazující zaplacení ceny za povolení k stání vozidla

Žádost o vydání potvrzení o zaplacení ceny za stání vozidla

Žádost o vydání rozhodnutí o označení komunikace dopravní značekou zakazující dočasně stání z důvodu veřejného zájmu

Přestupky v dopravě

Žádost na upuštění zbytku sankce zákazu řízení - žádost je možné zaslat až po uplynutí poloviny sankce zákazu řízení motorových vozidel.

Evidence řidičů

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti naleznete zde

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel naleznete zde

Informace k problematice řidičských průkazů naleznete zde.

Další informace z oblasti evidence řidičů naleznete zde.

Evidence vozidel

Informace k registraci vozidla naleznete zde.

Informace k dovozu vozidla z jiného státu naleznete zde.

Další informace z oblasti evidence motorových vozidel naleznete zde.

Elektronické formuláře registru vozidel naleznete zde.

5. Městská autobusová Doprava Chrudim

Linka Trasa linky Jízdní řád
Linka 1 žel.stanice-Poděbradova-Topolská-Na Větrníku-Tovární-žel.stanice zobrazit
Linka 2 žel.stanice-stadion-nemocnice-Na Větrníku zobrazit
Linka 2 - opačný směr Na Větrníku-nemocnice-stadion-žel.stanice zobrazit
Linka 3 Na Větrníku-Tyršovo nám.-nemocnice-žel.stanice-Markovice zobrazit
Linka 3 - opačný směr Markovice-žel.stanice-nemocnice-Tyršovo nám.-Na Větrníku zobrazit
Linka 4 Na Větrníku-Tovární-Masarykovo nám.-žel.stanice-Průmyslová zóna zobrazit
Linka 4 - opačný směr Průmyslová zóna-žel.stanice-Poděbradova-Tovární-Na Větrníku zobrazit

Plán linek městské autobusové dopravy v Chrudimi. Mapa

Ceník MAD Chrudim s platností od 1. 1. 2017. Ceník

Další informace o MAD Chrudim naleznete na www.mhd-chrudim.cz.

Vyhledání spojení MAD Chrudim je možné na www.jizdnirady.idnes.cz.

MAD je provozována společností Arriva Východní Čechy a.s. kde naleznete i aktuální informace.

Kontakt na informační kancelář.

 

Poslední úprava: 19. 01. 2017 - 06:37, Martin Klimek

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE