Odbor finanční

1. Kontakty

Jméno

Funkce

Telefon

E-mail

Vránová Hana Bc. vedoucí odboru 469 657 480 hana.vranova@chrudim-city.cz
Oddělení rozpočtové      
Stýblová Jaroslava vedoucí oddělení 469 657 481 jaroslava.styblova@chrudim-city.cz
Pertlová René referent 469 657 483 rene.pertlova@chrudim-city.cz
Podvolecká Petra referent 469 657 482 petra.podvolecka@chrudim-city.cz
Oddělení účetnictví      
Pudrová Iva vedoucí oddělení 469 657 485 iva.pudrova@chrudim-city.cz
Hajdová Anna referent 469 657 484 anna.hajdova@chrudim-city.cz
Burešová Zdeňka referent 469 657 486 zdenka.buresova@chrudim-city.cz
Kohoutová Monika referent 469 657 487 monika.kohoutova@chrudim-city.cz
Molková Jana referent 469 657 488 jana.molkova@chrudim-city.cz
Jiráčková Marie referent, DPH 469 657 489 marie.jirackova@chrudim-city.cz
Oddělení daní a poplatků      
Glaser Miroslav vedoucí oddělení 469 657 490 miroslav.glaser@chrudim-city.cz
Ratzenbeková Adéla referent 469 657 491

adela.ratzenbekova@chrudim-city.cz

Úsek evidence, správy a vymáhání pohledávek      
Mikulová Julie vedoucí úseku 469 657 495 julie.mikulova@chrudim-city.cz
Houžvičková Iveta referent 469 657 495 iveta.houzvickova@chrudim-city.cz
Trpkošová Dagmar referent 469 657 496 dagmar.trpkosova@chrudim-city.cz
 

2. Působnost

Hlavní úseky činnosti:

spravuje finanční prostředky svěřené tomuto odboru rozpočtem města:

a) Oddělení rozpočtové

 • ve spolupráci s ostatními odbory úřadu a organizacemi, zřízenými městem zabezpečuje oblast přípravy, zpracování a schvalování rozpočtu města na příslušný kalendářní rok a jeho změn v průběhu roku (rozpočtová opatření), zajišťuje jejich projednávání a schvalování orgány města
 • provádí rozborovou činnost a navrhuje nápravná opatření ve finanční oblasti
 • zpracovává závěrečný účet města za příslušný kalendářní rok
 • provádí vyúčtování účelových prostředků, poskytnutých z vyšších rozpočtů
 • kontroluje výkazy příspěvkových organizací se zaměřením na finanční vztah k rozpočtu města (zřizovatele)
 • zajišťuje vypracování statistických výkazů o stavu a pohybu majetku města
 • připravuje podklady pro jednání finančního a kontrolního výboru

b) Oddělení účetnictví

 • v souladu s příslušnými právními a dalšími předpisy komplexně zajišťuje účetnictví města, a to v příjmovém, výdajovém a fondovém hospodaření a k účtům cizích prostředků
 • zabezpečuje řádnou evidenci faktur a dalších dokladů, kontroluje jejich formální správnost, zajišťuje jejich stanovený oběh, kontroluje jejich potvrzování pověřenými pracovníky příslušných odborů, zabezpečuje styk s peněžními ústavy a účtování o všech bankovních účtech
 • zabezpečuje archivaci účetních dokladů
 • zabezpečuje tvorbu a čerpání zřízených fondů a vede evidenci sdružených prostředků
 • provádí kontrolu výsledků řádných i mimořádných inventarizací na účetnictví města, podílí se na jejich přípravě a vyhodnocení
 • zpracovává účetní výkazy dle směrnic Ministerstva financí
 • provádí kontrolní činnost se zaměřením na inventarizaci majetku města včetně zařízení a organizací zřízených městem
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci odboru

c) Oddělení daní a poplatků

 • vede agendu všech daňových povinností Města Chrudim (podávání daňových přiznání)
 • vyměřuje místní poplatky určené vyhláškou o místních poplatcích (poplatek ze psa, poplatek ze komunální odpad), kontroluje jejich uhrazení a zajišťuje jejich vymáhání ve správním řízení a aktualizaci osob k vymáhání pohledávek
 • vydává rozhodnutí o povolení k pořádání tombol apod., vyměřuje související správní poplatky
 • vydává rozhodnutí k provozu výherních hracích přístrojů, provádí kontrolu jejich provozu (včetně ukládání sankcí), vyměřuje správní poplatky na tomto úseku
 • spolupracuje s finančními úřady na úseku daně z nemovitosti a daně z převodu nemovitostí
 • spolupracuje s majetkoprávním odborem při přípravě podkladů pro vymáhání pohledávek města

 

 d) Úsek evidence, správy a vymáhání pohledávek

 • v souladu s příslušnými právními a dalšími předpisy komplexně zajišťuje centrální systém pohledávek města (s výjimkou správy bytového a nebytového fondu, s nímž v rámci systému spolupracuje)
 • vede přehled pohledávek města podle jednotlivých dlužníků
 • spolupracuje se všemi odbory a úseky, které svou činností vytvářejí a spravují pohledávky města do data jejich splatnosti a provádí vůči nim kontrolní a dohledovou činnost se zaměřením na řádné zaevidování pohledávek města do centrálního systému pohledávek
 • v rámci účetnictví města zajišťuje řádnou evidenci a inventarizaci pohledávek města
 • zabezpečuje správu pohledávek města po datu jejich splatnosti, agendu správy pohledávek přebírá od příslušných odborů a úseků MěÚ
 • v rámci správy pohledávek (po předchozí neúspěšné daňové, případně soudní exekuci) navrhuje orgánům města prominutí a odpisy nedobytných pohledávek dle příslušných právních předpisů
 • vymáhá pohledávky (zejména pak dluhy dlužníků města) formou daňové exekuce, dle potřeby v součinností s jednotlivými odbory úřadu
 • pravidelně (minimálně 4x ročně) zajišťuje podklady k tvorbě a zaúčtování opravných položek k pohledávkám města
 • měsíčně provádí kontroly pohledávek ve vazbě na účetnictví města
 • zabezpečuje archivaci účetních dokladů souvisejících s vykonávanou agendou pohledávek
 • při výkonu činností souvisejících s evidencí, správou a vymáháním pohledávek spolupracuje s exekutorským úřadem, připravuje podklady požadované exekutorským úřadem, spolupracuje s právním oddělením OKT, kterému předává kompletní spisové podklady pro soudní vymáhání pohledávek

 

3. Formuláře

01 DAP - žádost o vrácení přeplatku (poplatek za komunální odpad) (stáhnout)
(typ: Soubor XLT, velikost: 57 kB)

02 DAP - odhlášení psa a žádost o vrácení přeplatku (poplatek ze psů) (stáhnout)
(typ: Soubor XLT, velikost: 27 kB)

03 DAP - prohlášení k invalidnímu a starobnímu důchodu (doklad k přihlášení psa) (stáhnout)
(typ: Soubor XLT, velikost: 26 kB)

04 DAP - přiznání k poplatku ze psů (přihláška psa) (stáhnout)
(typ: Soubor XLS, velikost: 28 kB)

05 DAP - čestné prohlášení (doklad k osvobození od poplatku za komunální odpad) (stáhnout)
(typ: Soubor DOT, velikost: 75 kB)

Poslední úprava: 06. 09. 2016 - 16:00, Hana Vránová

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE