Úvodní strana Občan Odbory MěÚ Odbor školství,kultury, sportu a památkové péče

Odbor školství,kultury, sportu a památkové péče

1. Kontakty

Jméno, příjmení   Telefon E-mail
Ing. Jana Stehlíková, DiS. vedoucí odboru 469 657 670 jana.stehlikova@chrudim-city.cz
úsek kontroly      
Věra Hájková úsek kontroly 469 657 695 vera.hajkova@chrudim-city.cz
oddělení školství
Ing. Veronika Straková vedoucí oddělení 469 657 690 veronika.strakova@chrudim-city.cz
Lenka Najmanová oddělení školství 469 657 672 lenka.najmanova@chrudim-city.cz
Věra Poučová oddělení školství 469 657 696 vera.poucova@chrudim-city.cz
Lenka Ryšavá oddělení školství 469 657 692 lenka.rysava@chrudim-city.cz
Zdeňka Sládková oddělení školství 469 657 693 zdenka.sladkova@chrudim-city.cz
úsek kultury a sportu      
Ing. Blanka Pavlišová úsek kultury a sportu 469 657 691 blanka.pavlisova@chrudim-city.cz
Monika Slaninová úsek kultury a sportu 469 657 671 monika.slaninova@chrudim-city.cz
úsek památkové péče
Mgr. Ludmila Nováková pověřená vedením úseku 469 657 270 ludmila.novakova@chrudim-city.cz
Ing. Slavomír Kudláček úsek památkové péče 469 657 272 slavomir.kudlacek@chrudim-city.cz
Eva Pilařová úsek památkové péče 469 657 271 eva.pilarova@chrudim-city.cz
úsek Turistické a informační centrum      
Mgr. Simona Klasová TIC 469 657 821 simona.klasova@chrudim-city.cz
Ilona Burešová TIC 469 657 821 ilona.buresova@chrudim-city.cz
úsek cestovního ruchu      
Mgr. Tomáš Černý manažer 469 657 827 tomas.cerny@chrudim-city.cz

2. Působnost

a) Úsek kontroly

 • provádí předběžnou a průběžnou kontrolu příspěvkových organizací na úseku školství a kultury, zejména sleduje hospodárnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků na činnost příspěvkových organizací
 • spolupracuje na předběžných, průběžných i následných kontrolách čerpání veřejné finanční podpory

b) Oddělení školství:

V obvodu obce s rozšířenou působností – dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon):

 • zpracovává návrhy rozpisu rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. c) a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem závazným postupem a podle společných pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní uzávěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti pro krajský úřad v souladu se závazným postupem stanoveným Ministerstvem financí
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a předkládá je krajskému úřadu a ministerstvu, popřípadě jím pověřené organizaci (§ 28, odst. 5)
 • provádí metodiku pro školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti k sestavování podkladů jednotlivých zařízení pro rozpočty, účtování prostředků státního rozpočtu, sumarizaci účetních uzávěrek a finančních výkazů
 • ověřuje správnost zaslaných údajů ze škol a školských zařízení zřizovaných v obvodu jeho působnosti
 • provádí metodiku v oblasti programové pomoci Evropské unie ve školství
 • zabezpečuje tok informací na školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti
 • Na území města Chrudim

  • zabezpečuje úkoly spojené se vznikem a činností školské rady pro školy na území města (§ 167 školského zákona)
  • připravuje podklady pro rozpočet jednotlivých škol a školských zařízení, sestavuje rozpočty těchto škol a školských zařízení
  • zabezpečuje v souladu se školským zákonem provoz všech škol a školských zařízení na území města
  • spravuje finanční prostředky svěřené tomuto odboru rozpočtem města
  • předkládá návrhy na odvolání a jmenování ředitelů škol a školských zařízení, vede osobní spisy ředitelů škol a školských zařízení, předkládá návrhy na odměny a stanovuje složky platů ředitelů škol a školských zařízení
  • zajišťuje uzavírání smluv o zajištění povinné školní docházky s okolními obcemi
  • pro oblast školství spravuje finanční prostředky svěřené tomuto odboru rozpočtem města
  • zpracovává podklady pro realizaci schválených rozpočtových opatření za oblast školství
  • předkládá návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací, které v oblasti školství město zřizuje, včetně změn a dodatků a vymezuje majetek, který jim má být zřizovací listinou svěřen do správy
 • Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle zákonač. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 • Koncepce základního školství v Chrudimi do roku 2014 (stáhnout)

 • Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 2/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Chrudim ( stáhnout )

 • Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Chrudim ( stáhnout )

 • Odbor zajišťuje realizaci rozhodnutí a záměrů zřizovatele v těchto školských zařízeních města:

 • Odkaz na Školský portál Pardubického kraje s možností vyhledávání škol a školských zařízení dle vybraných kritérií v Pardubickém kraji naleznete zde.

 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim

 •  http://maporpchrudim.cz/

  Formulář pro hlasování o aktivitách spolupráce  - hlasovat můžete do 20. 2. 2017

  c) Úsek kultury a sportu

  • sleduje a hodnotí úroveň kultury a sportu ve městě, organizuje její podporu
  • připravuje podklady a vyjádření pro věcně příslušné komise Rady města
  • sleduje profesionální a neprofesionální kulturní a sportovní aktivity na území města a připravuje podklady pro poskytnutí grantů, dotací a příspěvků na jejich podporu, administrativně zajišťuje agendu s tím související
  • spolupracuje na přípravě různých akcí, např. Den otevřených dveří památek, Osobnost města, Cena starosty, pietní akty atd.
  • dále spolupracuje na významných oslavách a výročích, jak města Chrudim, tak významných rodáků a osobností

  • vede agendu ohlašovací povinnosti pořadatelů akcí podle obecně závazné vyhlášky města č. 8/2008, o veřejném pořádku a čistotě města, a vyřizuje udělování výjimek při konání veřejného podniku

  • spolupracuje s Informačním centrem, kronikářem města, nestátními neziskovými organizacemi a ostatními subjekty v oblasti kultury a sportu

  • zpracovává podklady pro realizaci schválených rozpočtových opatření odboru a spravuje finanční prostředky svěřené odboru s výjimkou oblasti školství
  • zabezpečuje úkoly pro plnění funkce zřizovatele Městské knihovně Chrudim a Chrudimské besedě
  • předkládá návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací (dále jen PO), které v oblasti kultury zřizuje, včetně změn a dodatků, vymezuje majetek, který jim má být zřizovací listinou svěřen do správy
  • vede personální agendu ředitelů zřizovaných PO v oblasti kultury, včetně stanovení jejich platů a odměn, na základě usnesení samosprávných orgánů města stanoví závazné ukazatele pro hospodaření těchto organizací
  • provádí předběžnou kontrolu a spolupracuje při průběžné kontrole příspěvkových organizací na úseku kultury, zejména sleduje hospodárnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků na činnost příspěvkových organizací
  • vykonává předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu při poskytování a čerpání veřejné finanční podpory
  • odpovídá za administraci agendy Královských věnných měst a účastní se jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí Královská věnná města
  • spolupracuje se Sportovními areály města Chrudim, s. r. o. a podílí se na realizaci záměrů města v této obchodní společnosti

  Odbor zajišťuje realizaci rozhodnutí a záměrů zřizovatele v těchto kulturních a sportovních zařízeních města:

  d) Úsek památkové péče

  • zajišťuje výkon státní správy orgánu státní památkové péče I. stupně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zapracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek
  • spolupracuje s orgány a organizacemi v oblasti památkové péče, metodicky spolupracuje s žadateli o příspěvky, granty a dotace z krajského a státního rozpočtu
  • zabezpečuje agendu a veškeré činnosti související s kompletním zajištěním Programu regenerace pro město Chrudim (žádosti o dotace, příprava akcí, vyúčtování, pracovní skupiny, soutěž, komunikace s Ministerstvem kultury)
  • zajišťuje agendu, organizační a koordinační činnosti související se zajištěním expozice Muzea baroních soch

  Zaměstnanci úseku vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu.

   e) úsek Turistického a informačního centra

   • zajišťuje realizaci záměrů a koncepcí schválených orgány města v oblasti cestovního ruchu a prezentace města
   • informace o historii města včetně průvodcovských služeb
   • informace o kulturním, společenském a sportovním dění v Chrudimi a v turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko
   • předprodej vstupenek
   • aktivně podporuje cestovní ruch
   • informace o kultuře prostřednictvím sítě Internetu
   • informace o důležitých telefonních číslech a adresách, o odjezdech vlaků, autobusů a místní dopravy, o provozních dobách zimního stadionu, krytého bazénu, koupaliště, sauny, o návštěvních hodinách památek a cenách vstupného
   • exkurze pro školy (videoprogram, informace o funkci a službách Informačního centra)
   • zprostředkování ubytování a stravování v Chrudimi a okolí
   • prodej informačních brožur, map, pohledů, obrázků, videokazet a dalších propagačních materiálů
   • zodpovídá dotazy na orientaci ve městě, sídla úřadů
   • provozuje veřejný internet

   f) úsek cestovního ruchu

   • zajišťuje a koordinuje činnosti spojené s rozvojem cestovního ruchu na území města a činnosti vyplývající ze schválené Koncepce rozvoje cestovního ruchu
   • spolupracuje na agendě výkonného výboru dobrovolného svazku obcí Královská věnná města

   3. Formuláře

   Program pro poskytování sportovních dotací pro prioritní sporty města Chrudim (stáhnout)

   Potvrzení o zaměstnání ve školství (stáhnout)

   Formulář hlášení o konání veřejného podniku (stáhnout)

   Pravidla Osobnost (stáhnout)

   Přihláška Osobnost (stáhnout)

   Žádost o udělení výjimky při konání veřejného podniku (stáhnout)

   Žádost o závazné stanovisko (stáhnout)

   Žádost o závazné stanovisko k restaurování kulturní památky (stáhnout)

   Koncepce podpory sportu (stáhnout)

   Dotace ostatní na rok 2016 (stáhnout)

   Dotace ostatní na rok 2017 ( stáhnout )

   Kulturní dotace na rok 2016 (stáhnout)

   Kulturní dotace na rok 2017 ( stáhnout )

   Granty na rok 2016 (stáhnout)

   Granty na rok 2017 ( stáhnout )

   Sportovní dotace na rok 2016 (stáhnout) rozpočet

   Sportovní dotace na rok 2017 (stáhnout)

   Peněžitý dar na rok 2016 (stáhnout)

   Přímá dotace na rok 2016 (stáhnout) 

   Přímá dotace na rok 2017 (stáhnout)

   Peněžitý dar 2017 (stáhnout)

   Program regenerace 2016 (stáhnout)

   OBECNÉ INFORMACE V OBLASTI Památkové péče

   Seznam nemovitých kulturních památek na území ORP Chrudim (stáhnout)

   Seznam památkově chráněných území - ORP Chrudim (stáhnout)

   Příručka vlastníka kulturní památky (stáhnout)

   Odkaz na příslušné pracovníky NPÚ - ÚOP v Pardubicích (stáhnout)

   Pracovník NPÚ Ing. Václav Medek - konzultace pro veřejnost každou středu na MěÚ v Chrudimi č. dv. 409

   Přehled grantových projektů (stáhnout)

   Poslední úprava: 06. 02. 2017 - 07:09, Pilařová Eva

    Tisk


   Chrudim foto
   27. 4. 2017

   mapa stránek rss

   CZ EN DE