Úvodní strana Občan Odbory MěÚ Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí

1. kontakty

Jméno, příjmení funkce telefon e-mail
Mgr. Radka Pochobradská vedoucí odboru a manažer prevence kriminality 469657580 radka.pochobradska@chrudim-city.cz
Bc. Světlana Bartáková ekonom 469657556 svetlana.bartakova@chrudim-city.cz
Jan Ptáček asistent prevence kriminality 469657552
733133573
jan.ptacek@chrudim-city.cz

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Jméno, příjmení funkce telefon e-mail
Mgr. Martina Zabranská vedoucí oddělení 469657570 martina.zabranska@chrudim-city.cz
Mgr. Taťána Štumpfová opatrovnictví, soc. právní ochrana 469657585 tatana.stumpfova@chrudim-city.cz
Bohumila Chvojková opatrovnictví, soc. právní ochrana 469657583 bohumila.chvojkova@chrudim-city.cz
Bc. Sylva Pelíšková opatrovnictví, soc. právní ochrana 469657576 sylva.peliskova@chrudim-city.cz
Blanka Plíšková opatrovnictví, soc. právní ochrana 469657574 blanka.pliskova@chrudim-city.cz
Mgr. Markéta Nováková náhradní rodinná péče 469657589 marketa.novakova@chrudim-city.cz
Mgr. Naděžda Peterová opatrovnictví, soc. právní ochrana 469657562 nadezda.peterova@chrudim-city.cz
Bc. Dita Smejkalová opatrovnictví, soc. právní ochrana 469657559 dita.smejkalova@chrudim-city.cz
Bc. Věra Stodolová Šoupalová opatrovnictví, soc. právní ochrana 469657573 vera.stodolova@chrudim-city.cz
Bc. Radka Štursová opatrovnictví, soc. právní ochrana 469657568 radka.stursova@chrudim-city.cz
Mgr. Helena Polanská náhradní rodinná péče 469657578 helena.polanska@chrudim-city.cz
Mgr. Vladimíra Šimonková Ježková náhradní rodinná péče 469657561 vladimira.jezkova@chrudim-city.cz
Gabriela Mikulecká, Dis. náhradní rodinná péče -doprovázení 469657575

gabriela.mikulecka@chrudim-city.cz

Bc. Václava Kopecká opatrovnictví, soc. právní ochrana 469657566 vaclava.kopecka@chrudim-city.cz  
Bc. Jan Dobšíček kurátor pro mládež 469657563 jan.dobsicek@chrudim-city.cz
Mgr. Kysela Luboš kurátor pro mládež 469657587 lubos.kysela@chrudim-city.cz
Bc. Eva Pokorná kurátorka pro mládež 469657588 eva.pokorna@chrudim-city.cz
Mgr. Karolína Madajová kurátorka pro mládež 469657577 karolina.madajova@chrudim-city.cz 
Mgr. Bc. Barbora Janderová opatrovnictví, soc. právní ochrana 469657579

barbora.janderova@chrudim-city.cz

Mgr. Pecinová Radka opatrovnictví, soc. právní ochrana 469657566 radka.pecinova@chrudim-city.cz

Oddělení sociální prevence a pomoci

Jméno, příjmení funkce telefon e-mail
Mgr. Ivana Málková vedoucí oddělení 469657553 ivana.malkova@chrudim-city.cz
Martin Dytrt koordinátor komunitního plánování sociálních služeb 469657565 martin.dytrt@chrudim-city.cz
Mgr. Janka Langová sociání pracovnice 469657558 janka.langova@chrudim-city.cz
Bc. Vladěna Sádovská sociální pracovnice 469657557 vladena.sadovska@chrudim-city.cz
Ing. Aneta Zemanová kurátorka pro dospělé 469657582 aneta.zemanova@chrudim-city.cz 
Bc. Veronika Balková sociální pracovnice 469657571 veronika.balkova@chrudim-city.cz 
Bc. Hana Cachová sociální pracovnice  469657555 hana.cachova@chrudim-city.cz    
Mgr. Blanka Doskočilová sociální pracovnice 469 657 558 blanka.doskocilova@chrudim-city.cz
Marcela Voráčková, Dis. sociální pracovnice 469 657 554 marcela.vorackova@chrudim-city.cz

____________________________________________________________________________

2. Dotační tituly

Program na podporu neziskového sektoru

Žádost

 

Program na podporu sociálních pobytových služeb 

Žádost - pobytové služby

____________________________________________________________________________

3. Projekty

 

 • Podpora sociální práce v obci Chrudim a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

  Podpora sociální práce

____________________________________________________________________________

4. Aktuality 

 

______________________________________________________________________________________

 • CHRUDIMSKÉ BENÁTKY

       II. reprezentační ples neziskového sektoru

                                               

______________________________________________________________________________________

 • PŘEDNÁŠKA "NA PROBLÉMY NEJSTE SAMI ! "

                                               

______________________________________________________________________________________

 • PŘEDNÁŠKA O PREVENCI A BEZPEČNOSTI PRO KLIENTY STACIONÁŘŮ POHODA A JITŘENKA 

Ve středu 2.11.2016 proběhla v prostorách Denního stacionáři Pohoda, za účasti klientů Denního stacionáře Jitřenka, pravidelná přednáška Vladěny Sádovské z Odboru sociálních věcí - oddělení sociální prevence a pomoci.
Klienti obou stacionářů si připomněli důležitá telefonní čísla tísňového volání a postup při řešení krizových situací. Ve společné diskusi pohovořili na téma bezpečnosti při pohybu po městě a důležitosti používání reflexních prvků.

Bc. Vladěna Sádovská

                                                                                         

 

______________________________________________________________________________________

 • KONFERENCE (NE)ÚPLNÁ RODINA

Centrum J. J. Pestalozziho uspořádalo za podpory Krajského úřadu Pardubice a Města Chrudim 20.10.2016 konferenci na téma (Ne)úplná rodina v azylovém domě a její specifika. Významnými hosty konference byli radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola a starosta města Chrudim Mgr. Petr Řezníček. Konference se zúčastnilo více než 90 osob z řad odborníků i široké veřejnosti. Přítomni byli zástupci nejen magistrátů, městských a krajských úřadů, OSPOD, Středisek výchovné péče, neziskových organizací pracující s danou cílovou skupinou, ale také studenti sociálních a zdravotních škol.

Deset odborníků z řad psychologů, soudních znalců, předneslo 11 příspěvků zaměřených mimo jiné na specifické projevy dětí v azylovém domě (AD) a rizika poškození při práci s rodinným systémem. Popsána byla ne/úplná rodina v AD včetně zvláštností romské rodiny; osobnost a limity klientů v AD.  Shrnuty byly i rizikové faktory vedoucí ke ztrátě bydlení a dilemata při práci s danou cílovou skupinou.

Hlavním přínosem byla možnost diskutovat mechanismy účinné podpory, získání nových poznatků z dané oblasti a sdílení zkušeností z dobré praxe. Konference poukázala také na náročnost práce s rodinami v azylovém bydlení, potřebu multidisciplinárního týmu v dané službě a zajistit terapeuticko-pedagogickou práci se sekundárními klienty (dětmi). Z dotazníkového šetření byla potvrzena vysoká kvalita a úroveň příspěvků i celé konference. 

                                       

    

______________________________________________________________________________________

 • PRACOVNÍ SETKÁNÍ NNO

Dne 13. 10. 2016 proběhlo v prostorách Městského úřadu v Chrudimi pracovní setkání ředitelů a ekonomů neziskových organizací působících v sociální oblasti za účasti zástupců Pardubického kraje Ondřeje Flégra a Pavly Morávkové. V úvodu setkání představil pan Radek Hübl a Jaroslav Marek projekt MPSV „Právo na dětství“. Poté následovala prezentace „krajánků“ spojená s diskuzí přítomných, týkající se převážné struktury a systému registrací sociálních služeb, střednědobého plánu sociálních služeb Pardubického kraje a dotačního řízení. V závěru setkání byly přítomným sděleny informace o tvorbě Akčního plánu Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Chrudim 2017 a důležitá data dalších akcí.

Martin Dytrt, k oordinátor komunitního plánování sociálních služeb

     

______________________________________________________________________________________

 • BESEDY

Dne 15.6.2016 se na Střední odborné škole zdravotní a sociální se od 10:00 do 15:10 hodin uskutečnila beseda na téma náhradní rodinná péče. Za OSPOD Chrudim se besedy zúčastnila Mgr. Vl. Šimonková Ježková a G. Mikulecká, 13 studentek a třídní učitelka 2. ročníku oboru sociální péče. Studentky zajímala hlavně problematika osvojení, žadatelů o náhradní rodinnou péči, pěstounské péče a doprovázení v pěstounské péči.

Studentky byly s touto problematikou seznámeny v rámci studia a bylo patrné, že o tomto tématu již něco vědí a v průběhu besedy se dotazovaly na konkrétní věci z oblasti náhradní rodinné péče.

 

     

                                             

______________________________________________________________________________________

 • PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

 V úterý 31. 5. 2016 se v prostorách MFK v Hlinsku konal již 13. ročník krajského kola soutěže „Právo pro každý den“.

Po absolvování školního a oblastního kola mohla dvě družstva z Chrudimi poměřit míru znalostí v kole krajském. Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 17 týmů ze základních škol a gymnázií. Nad jejich výkony dohlížela a poté je i hodnotila odborná porota. Tým GJR Chrudim v konečném pořadí obsadil 5. místo a tým ZŠ U Stadionu 4. místo. Oběma týmům ke skvělému výsledku gratulujeme!

 

                           

______________________________________________________________________________________

 • PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

2. ročník soutěže Právo pro každý den

V rámci Programu prevence kriminality Odboru sociálních věcí probíhalo od ledna 2016 vzdělávání žáků 8. tříd tří základních škol v Chrudimi (Gymnázia J. Ressela, ZŠ U Stadionu, ZŠ Dr. Peška) ve výchovně preventivním programu s názvem Právo pro každý den, který lektoroval Jiří Hrabčuk. Projektu se zúčastnilo celkem 38 čtyřčlenných družstev, která nejprve soutěžila ve školních kolech a poté 10 nejlepších týmů postoupilo do kola městského. Dne 10. 5. 2016 se uskutečnil pod záštitou pana místostarosty JUDr. Miroslava Tejkla 2. ročník soutěže Právo pro každý den ve Spolkovém domě v Chrudimi. Zde za dozoru odborné poroty, složené ze zástupců Policie ČR, Městské policie, Probační a mediační služby a odboru sociálních věcí MěÚ Chrudim, absolvovali žáci další písemnou zkoušku z oblastí trestního, přestupkové, občanského i pracovního práva. Záludné byly i otázky z oblasti obchodní a rodinné problematiky. Vědomosti družstev byly rozdílné, což bylo znát  i na velkém rozpětí při vyhodnocení výsledků, které se pohybovaly od 3 bodů až po 25 bodů za celý test. Vítězem se nakonec se ziskem 25 bodů stalo družstvo 8.A. ZŠ U Stadionu (M. Volopich, L. Sodomka, Z. Malínská, N. Slanařová), druhé místo patřilo 8.B. ZŠ Dr. Peška (A. Dvořák, D. Jeníček, J. Chvojka, A. Buřvalová) s počtem bodů 20,5 a třetí místo 8.A ZŠ Peška (J. Kafka, J. Šnyta, D. Mai, A. Tarkayová) s počtem bodů 18. Dvě čtyřčlenná družstva nás budou reprezentovat v krajském kole soutěže a to 31.5.2016 v Hlinsku.

Radka Pochobradská, vedoucí Odboru sociálních věcí

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na odborné vzdělávání žáků základních škol a gymnázií a to v oblasti právního povědomí žáků ve věku mezi 14 – 16 rokem. Každá škola je povinna v rámci školského vzdělávacího programu zajistit žákům odborné, tématicky zaměřené přednášky a semináře z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Mimo přednášek na téma užívání drog a jiných návykových látek, školní i mimoškolní šikany, sexuálního zneužívání a násilí na dětech je vzdělávání v oblasti právního povědomí vítanou změnou a rozšířením nabídky v dané oblasti. 

Projekt je sestaven ze čtyř dvouhodinových, na sobě nezávislých, výukových bloků, které jsou vkládány, po dohodě s vedením školy a třídním učitelem, do hodin občanské výchovy, popř. jiných humanitních předmětů.

První výukový blok obsahuje informace z oblasti obecného práva, zabývá se vysvětlením základních pojmů obsažených v Ústavě ČR, popisuje základní lidská práva a povinnosti, nutí žáky přemýšlet o vztahu mezi morálními a právními normami a řeší i některé otázky, které zvyšují gramotnost a přehled zúčastněných v oblasti státních zřízení, vysvětlení odborných pojmů apod.

Druhý výukový blok se zabývá občanským a pracovním právem, řeší problematiku zaměstnávání mladistvých, pracovně právní vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů, důvody ukončení pracovních poměrů různými způsoby a v druhé části se dotýká rodinného práva, zvláště potom práv a povinností dětí a jejich rodičů. Vysvětluje podmínky uzavření manželství, poukazuje na překážky, které tomuto aktu mohou stát v cestě a ukazuje možnosti  a způsoby výchovy nezletilých dětí.

Třetí výukový blok se pouští do problematiky přestupků a přestupkového práva obecně. Vysvětluje žákům druhy přestupkových jednání, se kterými se mohou ve svém věku nejčastěji setkat. Jsou zde aplikovány modelové situace, které žáci během výuky řeší a sami se podílejí na posouzení trestnosti a závažnosti jednotlivých příkladů. Na konci bloku jsou vloženy dvě témata týkající se obchodního práva. Zde jsou vysvětleny druhy právnických podnikajících osob, z jakých podmínek tyto subjekty fungují, kompetence jejich statutárních orgánů   a další důležité informace. 

Poslední, čtvrtý výukový blok žáky seznamuje s trestním zákoníkem, vysvětluje rozdíl mezi trestným činem a přestupkem, zabývá se situacemi a jednáními, které se jeví jako trestné činy, ale trestné nejsou, uvádí žáky do problematiky soudnictví, trestání pachatelů a opět se snaží ukázat na některé modelové situace, kde si žáci sami mohou rozhodnout jaké jednání je, nebo není protizákonné.  

Po ukončení výukových bloků byl projekt ukončen soutěží v oblasti právního povědomí. Jedná se o písemný test, kterého se účastnili všichni žáci, kteří absolvovali celý projekt. Žáci vytvořili 3 - 4 členná družstva, která byla kombinována, jak z dívek, tak chlapců, tak aby nedošlo k diskriminačnímu jednání ze strany školy či přednášejícího lektora.   Písemný test obsahoval celkem 25 otázek ze všech oblastí, které byly během uvedených výukových bloků se žáky probírány a k tomu byly doplněny některé modelové situace, popř. smyšlené příběhy, které musely skupiny vyřešit a rozhodnout, zda jednání či konání v těchto modelových situacích je nebo není protiprávním jednáním.     

12. 04. 2016 proběhlo na všech uvedených školách školní kolo výše uvedené soutěže, ze které postoupilo celkem 10 družstev do městského kola, které se uskutečnilo dne 10. 05. 2016 ve Spolkovém domě v Chrudimi.

Dvě nejlepší družstva poté postoupila do krajského kola, které bude realizováno 31. 05. 2016 v Hlinsku.

                                                                                                          

Mgr. Jiří Hrabčuk - lektor a odborný poradce Médea - z.s.

 

______________________________________________________________________________________

 • VELIKONOČNÍ TRHY

Dne 15. 03. 2016 proběhly v prostorách Městského úřadu, Pardubická ulice, Chrudim, tradiční velikonoční trhy, které pořádal Odbor sociálních věcí. Výrobky připravili klienti z Centra J.J. Pestalozziho, o.p.s., Dům na půl cesty Hrochův Týnec. Ty byly vytvořeny v rámci nácviku pracovních dovedností, které slouží k udržení nebo rozvoji tak, aby byli klienti schopni, se zařadit na trh práce.  

                                                                                                                                                                             Mgr. Radka Pochobradská

   

        

 

______________________________________________________________________________________

 • "VÍDÍME SE" celorepubliková kampaň 

 

Vidět a být viděn….

Odbor sociálních věcí, oddělení  sociální prevence a pomoci Chrudim  s Městkou policií Chrudim se zapojil do  celorepublikové kampaně  „Vidíme se“, pořádanou BESIPEM.  Jeden z velkých cílů kampaně je naučit chodce používat reflexní prvky.

Od 10. 3.    do  16.3. 2016 budou ve večerních hodinách, ve vytypovaných lokalitách,  na neosvětlených místech, strážníci kontrolovat viditelnost chodců a cyklistů. Hříšníkům bez reflexního prvku bude domluveno  a zároveň obdrží  tento prvek, jako počátek do své budoucí sbírky reflexních  prvků J .  Hlavním smyslem nového pravidla je prevence, nikoliv represe.

Od  20.2.2016 platí novela silničního zákona, kdy je povinnost nosit reflexní pásky či odrazky, zatím mimo obec a na neosvětlených místech. Zákon neříká, jak přesně má reflexní prvek vypadat, jen je stanoveno, že to musí být materiál, od kterého se odráží světlo z jiného zdroje. Lidé, kteří si zvykli, chodit s baterkou, si i tak musí pořídit odrazky, i kdyby jejich svítilna zářila sebevíc .

Nejzranitelnější  jsou chodci, ti jsou přesvědčení, že když oni vidí auto, musí je vidět i přijíždějící řidič.  Tmavě oblečený chodec je vidět na 18 metrů, při 60 km/h nestačí řidič ani zareagovat. Reflexní oblečení i doplňky jsou vidět až na 200 metrů.

                                                                                                         

                                                                                                                                                               Mgr. Radka Pochobradská

 

                                                                    

______________________________________________________________________________________

 • CHRUDIMSKÉ BENÁTKY - 1. reprezentační ples neziskového sektoru

více fotografií na http://plesneziskovek.ereso.cz/

  

   

   

 _____________________________________________________________________________________

 • Změny na Odboru sociálních věcí 

Oddělení sociálně-pravní ochrany se přestěhovalo z hlavní budovy Městského úřadu, Pardubická 67 Chrudim do budovy, která se nachází na parkovišti ve dvoře – Pardubická 53. Pro pamětníky– sídlil zde Odbor dopravy. Oddělení sociální prevence a pomoci zůstane v hlavní budově úřadu, neboť je zde oboustranný bezbariérový vstup, a to jak od hlavních dveří, tak i z parkoviště výtahem. Sociální pracovníky najdete v 1. patře místo současného přízemí. 

______________________________________________________________________________________ 

 • 1. reprezentační ples neziskového sektoru CHRUDIMSKÉ BENÁTKY

       http://plesneziskovek.ereso.cz/

     

 

____________________________________________________________________________

4. Formuláře

formuláře pro sociální dávky vyplácené úřadem práce naleznete zde.

 

   

______________________________________________________________________________________

   

Poslední úprava: 20. 04. 2017 - 07:35, Martin Dytrt

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE