Odbor správní

1. Kontakty

Jméno a příjmení Funkce Telefon   E-mail
Doležalová Eva, Mgr. vedoucí odboru 469 657 200 334 eva.dolezalova@chrudim-city.cz
Oddělení dokladů a evidence obyvatel
Dušková Monika, Ing. vedoucí odd. dokladů a evidence obyvatel 469 657 220
469 657 230
109 monika.duskova2@chrudim-city.cz
Němcová Miluše  

469 657 202

104 miluse.nemcova@chrudim-city.cz
Šárová Věra občanské průkazy, cestovní doklady

469 657 220
469 657 230

100 vera.sarova@chrudim-city.cz
Šedová Dagmar, DiS. občanské průkazy, cestovní doklady 469 657 220
469 657 230
102 dagmar.sedova@chrudim-city.cz

Šindelářová Hana

občanské průkazy, cestovní doklady 469 657 220
469 657 230
109 hana.sindelarova@chrudim-city.cz
Vorlíčková Jana, Bc. evidence obyvatel
469 657 222
100A jana.vorlickova@chrudim-city.cz
Voženílková Iveta občanské průkazy, cestovní doklady

469 657 220
469 657 230

100 iveta.vozenilkova@chrudim-city.cz
Wurstová Iva občanské průkazy, cestovní doklady 469 657 220
469 657 230
109 iva.wurstova@chrudim-city.cz
Andrýsková Jana vedoucí úseku matrik 469 657 210 336 jana.andryskova@chrudim-city.cz
Procházková Jaroslava matrika 469 657 212 336 jaroslava.prochazkova@chrudim-city.cz
Toufarová Renata matrika 469 657 211 336 renata.toufarova@chrudim-city.cz
Žádost o OP a cestovní doklady   469 657 220
469 657 221
       
Výdej OP a cestovních dokladů   469 657 230    
Úsek vnitřních věcí
Mašterová Renata, Ing. volby, spisová služba 469 657 203 330 renata.masterova@chrudim-city.cz
Gdulová Bianka přestupky 469 657 215 332 bianka.gdulova@chrudim-city.cz
Švábová Alena přestupky 469 657 216 332 alena.svabova@chrudim-city.cz

2. Působnost

 Hlavní úseky činnosti Odboru správního Městského úřadu Chrudim

a) Oddělení dokladů a evidence obyvatel

 • komplexně vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel v rozsahu úřadu obce s rozšířenou působností a města Chrudim
 • komplexně vykonává státní správu na úseku občanských průkazů v rozsahu úřadu obce s rozšířenou působností
 • komplexně vykonává státní správu na úseku cestovních dokladů v rozsahu úřadu obce s rozšířenou působností
 • podílí se na organizačně technickém zabezpečení voleb a sčítacích akcí v rámci města Chrudim

b) Úsek matrik

 • zajišťuje agendu rodných čísel
 • komplexně vykonává matriční agendu v rozsahu úřadu pověřeného vedením matrik a úřadu obce s rozšířenou působností
 • vykonává agendu státního občanství v rozsahu úřadu obce s rozšířenou působností
 • vykonává agendu vidimace a legalizace v součinnosti s oddělením klientského servisu  v době zvýšeného náporu žadatelů a je metodickým místem pro provádění agendy vidimace a legalizace pro ostatní pracovníky úřadu a pro obce správního obvodu úřadu obce s rozšířenou působností
 • odborně, organizačně a technicky zajišťuje činnosti Komise pro občanské záležitosti
 • provádí příjem a odesílání žádostí o výpis z rejstříku trestů, není-li žádost zpracována terminálem Czech POINT

c) Úsek vnitřních věcí

 • zajišťuje administrativně prostřednictvím zvláštního orgánu města, Komise k projednávání přestupků, výkon přestupkové agendy v prvním stupni v oblasti těchto přestupků:
  • přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou obci svěřeny,  a přestupky proti pořádku v územní samosprávě (§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o přestupcích)
  • přestupky proti veřejnému pořádku (§ 47, § 47b, § 48 zákona o přestupcích)
  • přestupky proti občanskému soužití (§ 49 zákona o přestupcích)
  • přestupky proti majetku (§ 50 zákona o přestupcích)
  • přestupky podle § 21 zákona o přestupcích spáchané v souvislosti s přestupky řešenými Komisí k projednávání přestupků
  • další přestupky, které jsou na základě přestupkového nebo zvláštního zákona svěřeny k projednávání obci ve smyslu § 53 odst. 1 zákona o přestupcích
 • vede evidenci o předpisech a úhradách pokut uložených Komisí k projednávání přestupků (dále jen pokuty) a odborem, zajišťuje agendu nedoplatků na uložených pokutách a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, nedoplatky vymáhá a vydává exekuční příkazy
 • projednává přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy - § 42 zákona o přestupcích
 • projednává ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě - § 46, které nejsou svěřeny Komisi k projednávání přestupků
 • projednává všechny přestupky, k jejichž řešení není založena příslušnost jiného odboru městského úřadu nebo které nebyly svěřeny zvláštnímu orgánu města
 • zajišťuje rozhodování podle § 5  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  o odstranění zřejmého zásahu do pokojného stavu – v prvním stupni
 • podává informace o občanech pro potřeby státních orgánů
 • je metodickým orgánem úřadu v řízení o přestupcích
 • ve spolupráci s právním oddělením se podílí na metodické činnosti vedení správního řízení odbory úřadu
 • na základě podkladů jednotlivých odborů úřadu zpracovává roční výkaz úřadu o přestupcích
 • vykonává státní správu na úseku voleb v rozsahu úřadu obce s rozšířenou působností, v rozsahu registračního úřadu ve smyslu volebních zákonů a v rozsahu obecního úřadu ve smyslu volebních zákonů
 • organizačně a technicky zajišťuje faktický průběh voleb v rámci města
 • komplexně zajišťuje výkon agendy spojené s pořádáním místního referenda
 • organizačně a technicky zajišťuje sčítací akce v rámci města včetně zajištění výkonu státní správy z pohledu příslušných zákonů
 • zajišťuje komplexní výkon agendy spisové služby a archivní péče, je metodickým orgánem úřadu pro výkon spisové služby a archivní péče, zpracovává podklady a odborně zajišťuje přípravu Spisového řádu pro tajemníka úřadu
 • provádí organizační a technické zajištění agendy rozhodnutí rady města o udílení pokut podle zákona o obcích
 • vede centrální evidenci razítek úřadu, zajišťuje ohlášení ztrát razítek pro Věstník vlády pro orgány obcí a krajů, zajišťuje skartaci nepotřebných a poškozených razítek
 • organizačně zajišťuje agendu veřejných sbírek pořádaných městem a výkon státní správy v oblasti veřejných sbírek přenesený na obec
 • zajišťuje úkony obecního úřadu ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů příjem oznámení shromáždění vykonává ve spolupráci s oddělením klientského servisu

Zaměstnanci odboru vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu.

 

 

3. Formuláře

Poučení pro držitele e-pasu Poučení pro držitele e-pasu

Informace o zpracování osobních údajů - oblast cestovních dokladů ( cd-obecne.doc)

Informace o zpracování osobních údajů - oblast občanských průkazů (op-obecne.doc)

Leták nové občanské průkazy ( Leták nové OP )

Obecné informace z oblasti cestovních dokladů (obecne-info-k-cd.doc)

Formulář k podání návrhu na projednání přestupku (stáhnout)
(typ: Dokument programu WordPad, velikost: 38 kB)

Oznámení konání shromáždění občanů ve smyslu § zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (stáhnout)
(typ: Dokument programu WordPad, velikost: 22 kB)

Formulář - návratka na vítání občánků ( návratka )

Formulář - souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pro účely Komise pro občanské záležitosti ( souhlas se zpracováním osobních údajů )

Poslední úprava: 24. 02. 2017 - 13:30, Dušková Monika, Ing.

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE