Úvodní strana Občan Odbory MěÚ Odbor správy majetku

Odbor správy majetku

1. Kontakty

jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Milan Havelka vedoucí Odboru správy majetku, pojistné události (úrazy, škody) 469 657 160 milan.havelka@chrudim-city.cz
Oddělení správy majetku
Ing. Ladislav Tichý pověřený vedoucí oddělení, prodej, směny, nabytí nemovitostí, průmyslové zóny 469 657 166 ladislav.tichy@chrudim-city.cz
Martina Hrstková prodej, směny, nabytí a ostatní převody nemovitostí 469 657 162

martina.hrstkova@chrudim-city.cz

Petra Korečková, DiS. ekonom, evidence nemovitostí, pojištění majetku a odpovědnosti 469 657 181 petra.koreckova@chrudim-city.cz
Ladislava Medunová pronájem a výpůjčky pozemků,  užívání veřejného prostranství - trhy, pouť, reklamní zařízení, dočasné zábory 469 657 163 ladislava.medunova@chrudim-city.cz
Ing. Vladimír Novotný věcná břemena, vodohospodářské stavby 469 657 165 vladimir.novotny@chrudim-city.cz
Mgr. Petra Benešová prodej, směny, nabytí a ostatní převody nemovitostí 469 657 161 petra.benesova@chrudim-city.cz
Bc. Marcela Moučková evidence smluv, evidence a převody nemovitostí 469 657 164 marcela.mouckova@chrudim-city.cz
Oddělení správy bytového a nebytové fondu
Ing. Daniel Stuchlík vedoucí oddělení, zajišťování údržby a oprav bytového a nebytového fondu, prodeje bytů a nebytů 469 657 170 daniel.stuchlik@chrudim-city.cz
Ing. Pavla Šťovíčková ekonom, evidence bytového a nebytového fondu, zajištění vyúčtování (nájemné a služby) 469 657 171 pavla.stovickova@chrudim-city.cz
Lucie Machová pronájmy, směny a podnájmy bytů, prodej bytů, pronájem a výpůjčky nebytů 469 657 172 lucie.machova@chrudim-city.cz
Jaroslav Votruba bytový technik - zajišťování údržby a oprav bytového a nebytového fondu 469 657 173 jaroslav.votruba@chrudim-city.cz

2. Působnost

Hlavní úseky činnosti:

a) Oddělení správy majetku:

 • vede evidenci nemovitého majetku
 • nakládá s nemovitým majetkem v souladu s usneseními Rady města a Zastupitelstva města a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích (nájmy, prodeje, koupě, směna….)
 • zastupuje město Chrudim jako vlastníka při ochraně jeho zájmů pří územních, stavebních a jiných obdobných řízeních, týkajících se nemovitého majetku města
 • spolupracuje s Katastrálním úřadem, notáři, odhadci nemovitostí
 • zabezpečuje pojištění majetku města
 • povoluje užívání veřejného prostranství pro stánkový prodej, poutě, cirkusová představení, předváděcí akce a další příležitostné akce, vyměřuje a inkasuje příslušné místní poplatky
 • vykonává agendu věcí ztracených (skrytých, opuštěných) ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

b) Oddělení správy bytového a nebytového fondu:

 • plní funkci správce bytového a nebytového fondu
 • zajišťuje agendu spojenou s užíváním bytového a nebytového fondu města
 • vede evidenci bytového fondu města a provádí kontroly jeho řádného užívání
 • přijímá a eviduje žádosti o přidělení bytu, eviduje a řeší žádosti o poskytnutí bytové náhrady
 • přijímá a eviduje žádosti o přidělení nebytových prostor
 • zajišťuje projednávání a schvalování uzavíraných nájemních smluv
 • zajišťuje podklady pro právní oddělení k prodeji bytů a ke zrušení užívacího práva k bytu, vede přehledy o prodaných bytech

Zaměstnaci odboru vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu

3. Podávání informací

Při podávání informací postupujeme podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Telefonické informace podáváme bezplatně kdykoliv během pracovní doby městského úřadu, ústní informace, popřípadě nahlédnutí do materiálů rovněž bezplatně v úředních dnech. Písemné odpovědi na informace vyřizujeme v souladu s výše uvedeným zákonem. Chcete-li se rychle dovědět potřebnou informaci, vyhledejte ve výše uvedeném seznamu příslušného referenta a telefonicky ho kontaktujte.

4. Ztráty a nálezy

V souladu s ustanoveními nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dnem 01.01.2014, je ten, kdo najde ztracenou věc povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji bez zbytečných odkladů (zpravidla do 3 dnů) obci, na jejímž území k nálezu došlo, pokud se nejedná o nálezy, pro jejichž nakládání platí zvláštní předpisy.

Obec pak vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. minimálně zveřejněním na úřední desce obce.

Přihlásí-li se v zákonné lhůtě (před uplynutím lhůty 3 let od zveřejnění nálezu na úřední desce) o nalezenou věc její vlastník, případně jiná oprávněná osoba (dále jen vlastník), je tento povinen před převzetím nalezené věci prokázat svou totožnost a vlastnické právo k nalezené věci, či jiné právo k věci, které z něj činí osobu oprávněnou. Při převzetí nalezené věci je současně vlastník povinen obci uhradit případné veškeré a prokazatelně vynaložené náklady v souvislosti s opatrováním nalezené věci.

Jestliže se přes učiněná opatření nepodaří zjistit vlastníka nalezené věci a nepřihlásí-li se vlastník o nalezenou věc v zákonné lhůtě (3 let od zveřejnění), přechází nalezená věc do vlastnictví obce.

Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady vydané orgány státní správy se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal. Kreditní a platební karty či drobné písemnosti, u kterých se nepodaří zjistit vlastníka, se odesílají příslušné instituci.


SEZNAMY NÁLEZŮ:

Ztráty a nálezy - přehled 2014

Ztráty a nálezy - přehled 2015

Ztráty a nálezy - přehled 2016

Seznam nalezených věcí - sochy, křížky atd.

Seznam nalezených věcí - hroby  

 

5. Formuláře

a) Oddělení správy majetku:

Žádost o prodej, směnu či odkup pozemku

Žádost o pronájem pozemku

Žádost o zábor pozemku

Žádost o zábor pozemku - prodejní místa na trhu

Čestné prohlášení - fyzická osoba

Čestné prohlášení - právnická osoba

b) Oddělení správy bytového a nebytového fondu:

Žádost o přidělení bytu

Žádost o prodloužení nájmu bytu

Žádost o směnu bytu

Žádost o přidělení ubytovací jednotky

Žádost o pronájem nebytových prostorů

Čestné prohlášení - fyzická osoba

Čestné prohlášení - právnická osoba

Souhlas se zpracováváním osobních údajů

6. Chrudimská pouť 2017

Žádost o umístění atrakce

Žádost o přidělení stánkového místa

Informace k Chrudimské pouti

 


7. Tržní a provozní řád města Chrudim

Tržní řád města Chrudim
Provozní řád města Chrudim

 

Poslední úprava: 10. 02. 2017 - 08:28, Jan Netolický

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE