Úvodní strana Občan Odbory MěÚ Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje1. Kontakty

Jméno a příjmení Funkce Telefon Email
Ing. Petr Kopecký vedoucí odboru 469 657 450 petr.kopecky@chrudim-city.cz


Oddělení regionálního rozvoje

Ing. Hana Luptáková vedoucí oddělení 469 657 470 hana.luptakova@chrudim-city.cz
Ivana Nováková sekretariát, regionální rozvoj 469 657 451 ivana.novakova@chrudim-city.cz
Jana Harvánková, DiS. oddělení regionálního rozvoje 469 657 471 jana.harvankova@chrudim-city.cz
David Chudomský, DiS. oddělení regionálního rozvoje 469 657 472 david.chudomsky@chrudim-city.cz
Bc. Zdeněk Pavlík energetický manažer 469 657 261 zdenek.pavlik@chrudim-city.cz


Oddělení územního plánování

Ing. Alena Stará vedoucí oddělení, ÚP Chrudim 469 657 475 alena.stara@chrudim-city.cz
Bc. Zdeněk Havlík územní plány obcí 469 657 473 zdenek.havlik@chrudim-city.cz
Ing. Hana Kovandová, DiS. územní plány obcí 469 657 474 hana.kovandova@chrudim-city.cz
Ing. Jan Netolický ÚAP, GIS 469 657 477 jan.netolicky@chrudim-city.cz
David Petráň, DiS. ÚAP, ÚP Proseč 469 657 476 david.petran@chrudim-city.cz
Ing.arch. Marek Janatka, Ph.D. architekt města 777 305 130 marek.janatka@chrudim-city.cz


Koordinátor Projektu Zdravé město

Šárka Trunečková, DiS. koordinátor Zdravého města 469 657 100 sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Bc. Aneta Lichtenbergová referent Zdravého města

469 657 101

aneta.lichtenbergova@chrudim-city.cz

2. Působnost

Hlavní úseky činnosti:

a) Oddělení územního plánování:

 • plní funkci úřadu územního plánování pro správní obvod města Chrudim jako obce s rozšířenou působností
 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce
 • pořizuje územně plánovací podklady
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • vydává územní plánovací informace v rámci své působnosti
 • pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a v rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů
 • vykonává další činnosti v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Architekt města na základě smlouvy vykonává pro město následující úkony:

 • Konzultační a poradenskou činnost pro orgány města, komise zřízené Radou města Chrudim, Stavební odbor, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, Odbor investic, Odbor dopravy a popřípadě další odbory na poli urbanismu a architektury v oblasti:
  • urbanisticko architektonického rozvoje města
  • řešení staveb (novostaveb a rekonstrukcí) v městské památkové zóně a staveb (rekonstrukcí a novostaveb) v exponovaných nebo vyznaných místech města, ovlivňující architekturu a dotváření města
  • předkládání návrhů a doporučení orgánům města na urbanisticko architektonické úpravy a opatření ve městě
  • spolupráce s odborem územního plánu a regionálního rozvoje a s odborem investic na přípravné a projektové dokumentaci na stavby, pořizované z prostředků města, z hlediska architektonického řešení
  • přípravy a zpracování zadávacích podmínek pro pořizování ÚPD a aktivně se spolupodílet na zpracování těchto zadávacích podmínek
  • přípravy a zpracování zadávacích podmínek na stavby pořizované z prostředků města a aktivně se spolupodílet na zpracování těchto zadávacích podmínek.
 • Vede, obhospodařuje a udržuje agendu všech projektů a architektonických návrhů, ke kterým dal své stanovisko a účastní se jednání v komisích Rady města Chrudim, zejména ve stavební komisi a udílí stanoviska k výše uvedeným bodům.
 • Obvykle v pondělí v rozmezí mezi 13. – 15. hodinou poskytuje v budově Městského úřadu Chrudim na adrese Resselovo náměstí 77, Chrudim, ve II. patře občanům města, popř. osobám vlastnícím na území města nemovitost, konzultace v otázkách vymezených odst. 1 tohoto článku. Schůzky je nutné si předem domluvit na telefoním čísle: 777 305 130 nebo na e-mailových adresách: janatkam@seznam.czmarek.janatka@chrudim-city.cz.

b) Oddělení regionálního rozvoje:

 • připravuje, koordinuje a realizuje strategické dokumenty města, koordinuje činnosti jednotlivých odborů na úseku strategického plánování a spolupracuje s výbory a komisemi dotčenými strategickým plánováním
 • zajišťuje přípravu a tvorbu koncepcí regionálního rozvoje, regionální politiky, koordinaci rozvoje území, spolupráci se sousedními regiony v koncepční a plánovací činnosti v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje
 • aktivně se účastní procesů strategického a prostorového plánování na úrovni území regionu, jednotlivých mikroregionů, území Pardubického kraje i statistické jednotky NUTS II – Severovýchod
 • zabezpečuje metodickou, odbornou a kontrolní činnost v jednotlivých programech státní podpory, realizovaných prostřednictvím státního rozpočtu a státních fondů
 • plní další úkoly spojené s rozvojem regionu a Pardubického kraje dle požadavků města, kraje i ústředních orgánů státní správy
 • sleduje disparity na území regionu, přijímá opatření z takto zjištěných skutečností, úzce spolupracuje s orgány místních samospráv
 • v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů vede evidenci válečných hrobů ve správním obvodu města Chrudim jako obce s rozšířenou působností

Na území města Chrudim dále:

 • plní funkci koordinátora rozvojových programů a přípravy podnikatelských záměrů
 • zajišťuje prezentaci průmyslových zón potencionálním investorům
 • eviduje plochy pro rozvoj podnikání
 • zajišťuje a koordinuje činnost architekta města
 • koordinuje projekty spojené s prezentací města
 • spravuje a rozvíjí městský informační systém včetně značení prostranství, ulic a náměstí
 • spolupracuje s veřejností při plánování záměrů města
 • spravuje Fond rozvoje bydlení ( vyhláška , formulář žádosti)
 • zajišťuje možnosti získávání finančních prostředků z dotačních titulů, vypracovává žádosti o dotace, zajišťuje vyúčtování dotačních prostředků, uzavírá smlouvy o poskytnutí dotace za město Chrudim
 • zajišťuje sociální pohřby
 • zajišťuje komplexní agendu nalezených a opuštěných zvířat

Dům na půl cesty Chrudim (PAAK)  - PAAK

c) Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21

 • plní funkci koordinátora strategického plánování
 • zajišťuje komunikaci mezi osobami zapojenými do Projektu Zdravé město a neziskového sektoru s představiteli města a městského úřadu, zajišťuje prezentaci konkrétních výstupů z jednotlivých setkání
 • koordinuje úkoly vyplývající z mezinárodního Projektu Zdravé město, zastřešeného na národní úrovni Ministerstvem zdravotnictví ČR a úkoly spojené s přípravou a realizací místní Agendy 21, která je na národní úrovni zastřešena Ministerstvem životního prostředí ČR
 • prostřednictvím Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 zajišťuje implementaci konceptů EU v oblasti podpory zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života; koordinuje vzdělávání a osvětu o těchto konceptech ve vztahu k zaměstnancům úřadu, veřejnosti a organizacím ve městě
 • připlnění pracovních úkolů přímo komunikuje s politikem zodpovědným za Projekt Zdravé město a místní Agendy 21, s dalšími členy vedení města a s tajemníkem MěÚ
 • je kontaktní osobou proregionální, celostátní i mezinárodní vazby města v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, koordinuje úkoly vyplývající z členství města v Národní síti Zdravých měst ČR (NSZM ČR), je kontaktním pracovníkem města vůči NSZM ČR; ú častní se odborných a vzdělávacích akcí NSZM ČR
 • v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 úzce spolupracuje s odbory MěÚ, komisemi rady města a výbory zastupitelstva města; pro řešení odborných úkolů zajišťuje spolupráci s odbornými partnery na místní, celostátní i mezinárodní úrovni
 • zpracovává koncepci a plány realizace Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 ve městě, do spolupráce aktivně zapojuje obce v rámci Mikroregionu Chrudimsko, spolupracuje s Krajským úřadem Pardubického kraje
 • zodpovídá za proces komunitního strategického plánování ve městě (Plán zdraví a kvality života dle metodiky NSZM ČR); ve spolupráci s komisí Zdravého města a s veřejností provádí pravidelné vyhodnocení a aktualizace Plánuzdraví a kvality života
 • v rámci komunitního strategického plánování spolupracuje s organizacemi ve městě
 • v rámci místní Agendy 21 koordinuje s odbory MěÚ zapojení veřejnosti do strategických i dílčích plánovacích procesů ve městě a zjišťování názorů obyvatel, poskytuje informační a metodickou podporu organizacím ve městě, které zajišťují aktivity pro rozvoj komunity, pro podporu zdraví a kvality života
 • monitoruje možnosti dotací, grantů a příspěvků ze Zdravých měst pro aktivity ve městě
 • podílí se na přípravě a administraci grantového systému Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
 • monitoruje informace o úspěšných aktivitách a inovacích ve městech, obcích a regionech v rámci NSZM ČR
 • zajišťuje propagaci místních výsledků Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 na místní, regionální i celostátní úrovni
 • koordinuje přípravu a zajišťuje propagaci významných místních komunitních akcí ve spolupráci s NSZM ČR
 • připravuje podkladové materiály pro schůze rady města a zasedání zastupitelstva města, které se týkají Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
 • plní funkci tajemníka komise Zdravého města

Poslední úprava: 01. 11. 2016 - 08:37, David Petráň
Za správnost odpovídá: Ing. Petr Kopecký, 469 657 450

 Tisk

Kontakt

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Tel.: 469 657 111
Fax.: 469 657 240
ID datové schránky: 3y8b2pi
IČO: 270211
DIČ: CZ00270211
(Město Chrudim je plátcem DPH)
E-mail: urad@chrudim-city.cz
E-podatelna: podatelna@chrudim-city.cz
www: www.chrudim.eu

Turistické informační centrum: Tel., Fax.: 469 657 821

Novinky e-mailem


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE