Úvodní strana Občan Odbory MěÚ Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

1. Kontakty

Jméno a příjmení Činnost Telefon Email
Ing. Ivo Rychnovský vedoucí odboru 469 657 300 ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz
Veronika Procházková, DiS. sekretariát, vyjádření odboru 469 657 301 veronika.prochazkova@chrudim-city.cz
Ing. Kateřina Mrózková ochrana přírody, ZPF 469 657 324 katerina.mrozkova@chrudim-city.cz
Ing. František Kodrlík ochrana přírody 469 657 323 frantisek.kodrlik@chrudim-city.cz
Ing. Petr Štěpánek lesy, reprod. materiál 469 657 321 petr.stepanek@chrudim-city.cz
Bc. Petr Jelínek myslivost, lovecké lístky 469 657 325 petr.jelinek@chrudim-city.cz
Ing. Dana Fraňková odpady, ochrana ovzduší 469 657 313 dana.frankova@chrudim-city.cz
Ing. Bohumila Mlatečková odpady, ochrana ovzduší 469 657 312 bohumila.mlateckova@chrudim-city.cz
Hana Janderová odpady, ochrana ovzduší 469 657 315 hana.janderova@chrudim-city.cz
Ing. Pavel Koreček vodní hospodářství 469 657 334 pavel.korecek@chrudim-city.cz
Ing. Tereza Gerhartová vodní hospodářství 469 657 336 tereza.gerhartova@chrudim-city.cz
Ing. Ilona Rusňáková vodní hospodářství 469 657 332 ilona.rusnakova@chrudim-city.cz
Josef Kroulík, DiS. vodní hospodářství 469 657 335 josef.kroulik@chrudim-city.cz
Ing. Lenka Veselá vodní hospodářství 469 657 333 lenka.veselá@chrudim-city.cz
Ludvík Doležal vodní hospodářství 469 657 331 ludvik.dolezal@chrudim-city.cz

2. Působnost

Hlavní úseky činnosti:

Zajišťuje výkon veřejné správy v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákonů jednotlivých složek životního prostředí. Je dotčeným orgánem veřejné správy v územním a stavebním řízení podle z.č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

a) Oddělení ekologie prostředí

z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původcům (právnické osobě a fyzické osobě oprávněné k podnikání), jejichž produkce nepřesahuje 100t nebezpečného odpadu za rok
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění odpadů původci odpadů, jejichž produkce nepřesahuje 100t nebezpečného odpadu za rok (zpoplatněno)
 • vede a zpracovává evidenci odpadů vyprodukovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim, která se hlásí prostřednictvím elektronického systému ISPOP ( www.ispop.cz )
 • vede a zpracovává evidenci zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování jednotlivých druhů odpadů (evidence zařízení)
 • kontroluje dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství
 • vydává vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů
 • vydává vyjádření ke změnám výrobních procesů, které mají vliv na nakládání s odpady
 • vydává vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému města Chrudim, zavedeného pro nakládání s odpadem (např. kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr) na základě písemné smlouvy s městem (zastoupeným Technickými službami)
 • plán odpadového hospodářství: text

z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (účinnost od 1.9.2012)

 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování ustanovení tohoto zákona a příslušných prováděcích předpisů
 • vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu u stacionárních zdrojů zněčišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu (např. u spalovacích kotlů na tuhá paliva i zemní plyn o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, u technologií odmašťování a aplikací nátěrových hmot dle spotřeby rozpouštědel a těkavých organických látek, u povrchových úprav kovů a plastů a zpracování dřeva dle výrobní kapacity, u některých chovů hospodářských zvířat atd.). Závazná stanoviska jsou vydávána fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám.
 • projednává přestupky podle tohoto zákona a může řešit správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob provozujících zdroj neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu
 • je oprávněn v některých případech uložit provozovateli zdroje opatření ke zjednání nápravy
 • S ÚČINNOSTÍ OD 1.9.2012 MěÚ CHRUDIM NEROZHODUJE O VYMĚŘENÍ POPLATKŮ ZA ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ A NEVEDE EVIDENCI OZNÁMENÍ O POPLATKU. SPRÁVU POPLATKU VYKONÁVAJÍ KRAJSKÉ ÚŘADY. Oznámení o poplatku se podávají tak jako dosud prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Poplatkové přiznání není povinnen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 5.000,- Kč. Od poplatku se osvobozují znečišťující látky vypouštěné zdrojem nebo zdroji v provozovně, u které celková výše poplatků činí méně než 50.000,- Kč.
 • aktuální informace o souhrnné provozní evidenci a oznámení o poplatku za rok 2012 za znečišťování ovzduší naleznete na ISPOP a ČHMÚ

b) Oddělení přírodního prostředí

z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 • povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les
 • vyhlašuje, registruje a pečuje o památné stromy a významné krajinné prvky
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků
 • vyjadřuje se k činnostem ovlivňujícím krajinný ráz a k zalesnění a odlesnění pozemků mimo CHKO nad 0,5ha
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny

z. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

 • souhlasí se zalesněním zemědělských pozemků
 • rozhoduje o vynětí lesních pozemků z lesa
 • souhlasí s dělením lesa do 1ha
 • povoluje výjimky z ochranného pásma lesa
 • souhlasí s provedením těžby v lesích
 • vydává licence odborného lesního hospodáře
 • ustanovuje lesní stráž a vede jejich evidenci
 • dozírá na dodržování lesního zákona vlastníky lesa

z. č. 149/2003Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

 • provádí dozor a ukládá pokuty

z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

 • uznává honitby
 • povoluje mimořádné odlovy zvěře v honitbách
 • jmenuje mysliveckého hospodáře v jednotlivých honitbách a vede jejich evidenci
 • vede mysliveckou evidenci
 • vydává lovecké lístky a vede jejich evidenci
 • schvaluje změny plánu lovu
 • rozhoduje o zákazu vstupu do honiteb

z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

 • uděluje souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře do 1ha
 • vydává souhlas k návrhům územně plánovacích podkladů, tras vedení, pozemních komunikací a vodních cest
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

z. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

 • ustanovuje rybářskou stráž, vede její evidenci

c) Oddělení vodního hospodářství

vodoprávní úřad č. 5304 a speciální stavební úřad pro stavby vodních děl

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami (k jejich odběru; k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci; k využívání jejich energetického potenciálu; k jinému nakládání s nimi).
 • Vydává povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních.
 • Vydává povolení k nakládání s vodami k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie.
 • Vydává povolení k některým činnostem.
 • Vydává stavební povolení, povoluje změny užívání stavby, povoluje odstranění stavby.
 • Vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné závadné látky do kanalizace.
 • Uděluje souhlas a vydává vyjádření.
 • Stanovuje ochranné pásmo vodního zdroje a zrušuje ochranné pásmo vodního zdroje.
 • Schvaluje havarijní plány a manipulační řády.
 • K zabezpečení nezbytných opatření ukládá provedení opatření k nápravě závadného stavu, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
 • Rozhoduje v pochybnostech, zda se jedná o vodní dílo.
 • Zařazuje vodní dílo do I-IV kat. TBD a rozhoduje o povinnosti zajistit TBD, o jeho rozsahu a podmínkách jeho provádění
 • Provádí úkony k ochraně před povodněmi.
 • Ukládá pokuty za odběr, vypouštění, znečištění, porušení povinností týkajících se vodních děl založené stavebními předpisy a porušení jiných povinností podle vodního zákona nebo podle něj uložených.

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Vydává stavební povolení, povolení ke změnám stavby před dokončením i dokončených staveb.
 • Provádí kontrolní prohlídky stavby, vydává kolaudační souhlas.
 • Vydává povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením a povolení o zkušebním provozu.
 • Povoluje odstranění stavby a stanovuje podmínky pro odstranění stavby.
 • Ukládá pokuty fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám za porušení ustanovení stavebního zákona.

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

 • Rozhoduje o rozsahu oprávnění stavebníka, vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace v případě sporu o tato oprávnění daná zákonem.
 • Zpracovává předložené vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací a předává je ministerstvu.
 • Schvaluje kanalizační řád.
 • Povoluje výjimky z ochranného pásma vodovodu a kanalizace.
 • Povoluje činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace v případě, že k nim žadatel nezíská písemný souhlas vlastníka příp. provozovatele vodovodu a kanalizace.
 • Ukládá pokuty.
 • Vykonává dozor.

další zákony

 • Vyměřuje správní poplatky.
 • Rozhoduje o přestupcích fyzických osob.
 • Zakazuje pohřbívání v případě ohrožení vodního hospodářství.

Město Chrudim má od 9. 9. 2014 platný digitální Povodňový plán města Chrudim přístupný na http://pardubicky.dppcr.cz/web_571164/

Obec s rozšířenou působností Chrudim má od 23. 7. 2014 platný digitální Povodňový plán ORP Chrudim přístupný na  http://pardubicky.dppcr.cz/web_5304/

Formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti v Chrudimi v záplavovém území Chrudimky pro fyzické osoby (stáhnout).

Formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti v Chrudimi v záplavovém území Chrudimky pro firmy (stáhnout).

Informace o programech podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie pro rodinné a bytové domy

kontakty na krajské pracoviště SFŽP: Dita Heřmanská tel. 466 260 725, Tomáš Goga tel. 466 924 858

3. Formuláře

Odbor životního prostředí-souhrnné vyjádření (stáhnout)
( typ: Dokument programu WordPad, velikost: 23 kB)

oep-Žádost o závazné stanovisko ke stacionárnímu zdroji (stáhnout)
( typ: Dokument programu WordPad, velikost: 40 kB)

oep-Údaje o shromažďovacích místech odpadů (stáhnout)
( typ: Dokument programu WordPad, velikost: 80 kB)

oep-Žádost o nakládání s NO a upuštění od třídění odpadů (stáhnout)
( typ: Dokument programu WordPad, velikost: 64 kB)

oep-Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (stáhnout)
( typ: Dokument programu WordPad, velikost: 54 kB)

oep-Žádost o upuštění od třídění odpadů (stáhnout)
( typ: Dokument programu WordPad, velikost: 54 kB)

opp-Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (stáhnout)
( typ: Dokument programu WordPad, velikost: 29 kB)

opp-Žádost o odnětí ze zemědělského půdního fondu (stáhnout)
( typ: Dokument programu WordPad, velikost: 32 kB)

opp-Žádost o souhlas s trasou přes zemědělské pozemky (stáhnout )
( typ: Dokument programu WordPad, velikost: 29 kB)

opp-Žádost o výjimku na stavbu v ochranném pásmu lesa (stáhnout)
( typ: Dokument programu WordPad, velikost: 23 kB)

opp-Žádost o odnětí pozemku plnění funkcí lesa (stáhnout)
( typ: Dokument programu WordPad, velikost: 54 kB)

opp-Vyrozumění o těžbě v lese (stáhnout)
( typ: Dokument programu WordPad, velikost: 21 kB)

opp-Žádost o lovecký lístek (stáhnout)
( typ: Dokument programu WordPad, velikost: 45 kB)

ovh-01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 649 kB)

ovh-02 Žádost o povolení k odběru podzemních vod domácnosti (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 415 kB)

ovh-03 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 603 kB)

ovh-04 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 1418 kB)

ovh-05 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových domácnosti (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 1337 kB)

ovh-06 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních domácnosti (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 1311 kB)

ovh-07 Žádost o povolení k některým činnostem (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 1386 kB)

ovh-08 Žádost o stavební povolení k vodním dílům (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 1617 kB)

ovh-09 Žádost o stavební povolení k domovní ČOV a studni domácnosti (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 425 kB)

ovh-10 Žádost o povolení k užívání vodních děl podle zákona č. 50/1976 Sb. (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 550 kB)

ovh-11 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závazné látky do kanalizace (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 1312 kB)

ovh-12 Žádost o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 1491 kB)

ovh-13 Žádost o vyjádření podle § 18 vodního zákona (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 493 kB)

ovh-14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 746 kB)

ovh-15 Oznámení o užívání stavby vodního díla (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 630 kB)

ovh-16 Ohlášení podle § 15a vodního zákona (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 538 kB)

ovh-17 Žádost o povolení k odběru podzemních vod a o stavební povolení ke studni domácnosti (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 1386 kB)

ovh-18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o stavební povolení k ČOV domácnosti (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 1382 kB)

ovh-19 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a o stavební povolení k ČOV domácnosti (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 891 kB)

ovh-20 Ohlášení ČOV podle § 15a vodního zákona (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 792 kB)

ovh-21 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 628 kB)

ovh-22 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 1949 kB)

ovh-23 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 2003 kB)

ovh-24 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 688 kB)

ovh-25 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (stáhnout)
( typ: Dokument ve formátu PDF, velikost: 2044 kB)

Poslední úprava: 24. 04. 2017 - 08:38, Petr Štěpánek

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE