Stavební odbor

1. Kontakty

Jméno a příjmení  Území Telefon E-mail
Vladimír Bálek vedoucí odboru 469 657 250 vladimir.balek@chrudim-city.cz
oddělení stavebně správní
Ing. Radka Netolická vedoucí oddělení
Chrudim I, Chrudim II
469 657 266 radka.netolicka@chrudim-city.cz
Lenka Coufalová Dolní Bezděkov Dvakačovice, Kočí, Lukavice, Orel,Topol, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Vestec, Vlčnov, Žumberk 469 657 268 lenka.coufalova@chrudim-city.cz
Ing. Ludmila Tomková Bylany, Dřenice, Markovice, Medlešice, Stolany, Třibřichy 469 657 265 ludmila.tomkova@chrudim-city.cz
Radek Hřebík Chrudim IV - od Pardubické ulice na východ 469 657 263 radek.hrebik@chrudim-city.cz
Jitka Křibská podatelna odboru – stížnosti, žádosti o informace 469 657 251 jitka.kribska@chrudim-city.cz
Monika Letáčková archiv odboru, čísla popisná a evidenční 469 657 267 monika.letackova@chrudim-city.cz
Ilona Novotná Chrudim IV - od Pardubické ulice na západ 469 657 264 ilona.novotna@chrudim-city.cz
Bc. David Podzemský Křížanovice, Liboměřice, Licibořice, Mladoňovice, Rabštejnská Lhota, Sobětuchy, Svídnice 469 657 269 david.podzemsky@chrudim-city.cz
Jaroslav Štarman dopravní stavby na území obce s rozšířenou působností 469 657 262 jaroslav.starman@chrudim-city.cz
Mgr. Libor Ždímal Chrudim III 469 657 260

libor.zdimal@chrudim-city.cz

2. Působnost

Hlavní úseky činnosti:

Oddělení stavebně správní:

pro území obcí Bylany, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Chrudim, Kočí, Křižanovice, Liboměřice, Licibořice, Lukavice, Mladoňovice, Orel, Rabštejnská Lhota, Sobětuchy, Stolany, Svídnice, Třibřichy, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Žumberk:

 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti na úseku stavebního řádu, vykonává působnosti stavebního úřadu pro obce, jejichž obecní úřad není obecným stavebním úřadem 
 • provádí územní řízení (pozemní, inženýrské, dopravní, telekomunikační a vodohospodářské stavby)
 • vydává souhlas a stavební povolení (pozemní, inženýrské a dopravní stavby)
 • provádí archivaci dokumentace staveb a souvisejících písemností
 • provádí kontrolní prohlídky staveb
 • projednává a rozhoduje o správních deliktech fyzických a právnických osob proti stavebnímu řádu
 • sleduje veškerou stavební činnost ve městě a dbá, aby probíhala v souladu se záměry schváleného územního plánu
 • zajišťuje vydávání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska dotčených orgánů - odborů úřadu podle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řízení vedená stavebním úřadem podle tohoto zákona
 • přiděluje čísla popisná a evidenční podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje sporné případy, do které ulice v rámci města Chrudim náleží konkrétní číslo popisné
 • prostřednictvím Informačního systému územní identifikace (ISÚI) provádí zápisy do systému Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)
 • poskytuje územně plánovací informace podle § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • v souvislosti s posuzováním žádostí o doplatek na bydlení provádí kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci splňuje požadavky uvedené v § 33b odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • vedoucí odboru popřípadě jeho zástupce podepisuje veřejnoprávní smlouvy podle § 78a a 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností

 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti na úseku stavebního řádu pro dopravní stavby na místních komunikacích, veřejně přístupných účelových komunikacích a na silnicích II. a III. třídy
 • je příslušným k vedení řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které je navazujícím na řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje vydávání ověřených informací z katastru nemovitostí podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3. Poplatky

platný sazebník

4. Formuláře

1. ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.

Obsahové náležitosti žádostí a jejich přílohy stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o vydáni rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití uzemí

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Žádost o územní souhlas

2. OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Stavby, terénní úpravy, udržovací práce a stavební úpravy  vyžadující ohlášení nebo stavební řízení (§ 104 a § 108 stavebního zákona).

Obsahové náležitosti žádostí a jejich přílohy stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlášení stavby

Žádost o stavební povolení

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Žádost o změnu stavby před jejím dokončením

3. UŽÍVÁNÍ STAVEB

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu65) anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle § 129, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu.

Obsahové náležitosti žádostí a jejich přílohy stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o užívání stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby

4. ODSTRANĚNÍ STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZAŘÍZENÍ

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest.

Obsahové náležitosti žádostí a jejich přílohy stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlášení odstranění

5. VÝJIMKA Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Výjimku z obecných požadavků na výstavbu, jakož i řešení územního plánu nebo regulačního plánu odchylně od nich lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit pouze z těch ustanovení prováděcího  právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.

Žádost o povolení výjimky

6. OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE (PASPORTU) STAVBY

Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby (§ 125 stavebního zákona).

Žádost o ověření zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby

Poslední úprava: 01. 09. 2016 - 07:05, David Podzemský

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE