Úvodní strana Občan Odbory MěÚ Útvar interního auditu a kontroly

Útvar interního auditu a kontroly

1. Kontakty

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Lenka Šiklová vedoucí útvaru 469 657 737 lenka.siklova@chrudim-city.cz
Bc. Zdeňka Picková kontrolor 469 657 736 zdenka.pickova@chrudim-city.cz
Ing. Milena Rubášová auditor 469 657 735 milena.rubasova@chrudim-city.cz

2. Působnost

 • zpracovává návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů, plán veřejnosprávních kontrol a tyto předkládá ke schválení starostovi,
 • provádí následnou veřejnoprávní kontrolu u příspěvkových organizací zřízených městem a u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města,
 • provádí a organizuje kontrolní akce na základě schválených plánů a další kontrolní akce mimo plán na vyžádání starosty,
 • ověřuje, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření (finanční audit),
 • prověřuje a hodnotí systém zajištění příjmů, včetně vymáhání pohledávek, financování činnosti města a zajištění správy veřejných prostředků (audit systémů),
 • zkoumá hospodárnost, efektivnost a účelnost operací, i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému (audit výkonů),
 • koordinuje a zajišťuje práce na uplatňování metod kvality ve veřejné správě (CAF, benchmarking),
 • sleduje a vyhodnocuje výsledky finanční kontroly stanovené orgánem veřejné správy s cílem včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny a předcházet jim,
 • navrhuje uložení pokut třetím osobám za neplnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
 • na základě kontrolních zjištění zpracovává:
  • při interních auditech zprávy a předkládá je starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě,
  • při následné veřejnoprávní kontrole protokoly, vyžaduje přijetí účinných opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontroluje jejich plnění,
 • zpracovává roční zprávu o výsledcích interních auditů a veřejnosprávní kontroly a předkládá ji starostovi,
 • po ukončení kalendářního roku zpracovává zprávu o výsledcích finančních kontrol pro Krajský úřad Pardubického kraje.

Poslední úprava: 02. 09. 2016 - 12:25, Martin Dytrt

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE