Oddělení vnějších vztahů

Působnost

 • připravuje, organizuje a zajišťuje tiskové konference členů Zastupitelstva města, Rady města a MěÚ
 • spolupracuje se všemi sdělovacími prostředky a médii a poskytuje jim informace o výsledcích jednání orgánů města formou aktuálního zpravodajství a publicistických materiálů
 • poskytuje veřejnosti informace o činnosti úřadu, Rady města, Zastupitelstva města, o připravovaných záměrech města a odpovídá na dotazy veřejnosti
 • zabezpečuje pravidelný monitoring tisku pro potřeby orgánů města a vedení úřadu
 • podílí se na přípravě, koordinaci, případně zajištění propagačních a prezentačních tiskovin, vede fotodokumentaci významných akcí
 • připravuje texty, zajišťuje redakční přípravu, úpravu textů a vydání Chrudimského zpravodaje
 • odpovídá za vzhled a dobrý technický stav oficiálních webových stránek města, řídí jejich strukturu a ve spolupráci s příslušnými odbory kontroluje jejich obsah
 • podílí se na shromažďování podkladů pro kroniku města
 • tvoří a zajišťuje obsah sociálních sítí a přímou komunikaci s veřejností jejich prostřednictvím
 • podílí se na zahraničních vztazích města (prioritně s partnerskými městy)
 • podílí se na implementaci manuálu jednotného vizuálního stylu a dohlíží na dodržování vizuální identity města dle manuálu
 • tvoří pravidelný newsletter a ve spolupráci s oddělením krizového řízení zajišťuje informování o mimořádných událostech prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas
 • ve spolupráci s oddělením krizového řízení realizuje relace městského rozhlasu
 • účastní se práce oborově souvisejících komisí Rady města (Komise pro komunikaci města, Komise pro digitalizaci, Komise pro zahraniční vztahy apod.)

Kde nás najdete

Adresa: Resselovo náměstí 77 , patro 2