Úsek kontroly

Působnost

 • zpracovává roční plán veřejnosprávních kontrol (průběžné a následné) a předkládá jej ke schválení vedoucí odboru,
 • provádí a organizuje vlastní kontrolní akce dle plánu a další kontrolní akce mimo plán (v případě volné kapacity nebo na vyžádání vedoucí odboru),
 • zajišťuje konzultační a metodickou činnost v oblasti kontroly,
 • provádí průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací zřízených městem,
 • podílí se na výkonu průběžné kontroly (při přebírání závěrečných vyúčtování od příjemců veřejné finanční podpory) a provádí následnou kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města,
 • na základě požadavku vedení města vykonává kontrolu činnosti právnických osob založených městem Chrudim,
 • nahlíží do písemností a do jiných nosičů dat obsahujících informace související s veřejnosprávní kontrolou, pořizuje jejich kopie a v nezbytných případech přebírá originály písemností a dalších nosičů dat,
 • sleduje a vyhodnocuje výsledky finanční kontroly stanovené orgánem veřejné správy s cílem včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny a předcházet jim,
 • navrhuje uložení pokut třetím osobám za neplnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • na základě kontrolních zjištění zpracovává protokoly, vyžaduje přijetí účinných opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontroluje jejich plnění,
 • po ukončení kalendářního roku zpracovává roční zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol a předkládá ji vedoucí odboru,
 • po ukončení kalendářního roku ve spolupráci s interním auditorem zpracovává zprávu o výsledcích finančních kontrol pro krajský úřad,
 • ve spolupráci s interním auditorem zpracovává vnitřní předpis, který upravuje oblast veřejnosprávní kontroly, konzultuje další předpisy, které ovlivňují nastavení kontrolních procesů vůči příjemcům dotací a zřízeným příspěvkovým organizacím, případně obchodním společnostem,
 • při prováděných veřejnosprávních kontrolách spolupracuje se zaměstnanci zřizujících odborů a odborů – rozpočtových kapitol, jejichž prostřednictvím jsou poskytovány dotace, dále v případě potřeby také s interním auditorem.

Ing. Pavlína Kořínková

Úsek kontroly

referentka


469 657 736 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 215

Patro: I.

Budova: Pardubická 67

Karolína Popovová

Úsek kontroly

referentka


469 657 695 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 215

Patro: I.

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 2