Úsek obecný stavební úřad

Pro území obcí: 
Bylany, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Chrudim, Kočí, Křižanovice, Liboměřice, Licibořice, Lukavice, Mladoňovice, Orel, Rabštejnská Lhota, Sobětuchy, Stolany, Svídnice, Třibřichy, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Žumberk vykonává na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost na úseku stavebního řádu, zejména:

 • vydává územní rozhodnutí, územní souhlas, společné územní a stavební povolení, společná povolení a souhlasy, různá sdělení ve vztahu k vykonávané činnosti,
 • poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona, zejména: povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebního úřadu,
 • sleduje veškerou stavební činnost na území obcí a dbá, aby probíhala v souladu se záměry schváleného územního plánu a příslušných ustanovení předpisů stavebního práva veřejného (stavební zákon),
 • přiděluje čísla popisná a evidenční podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje sporné případy, do které ulice v rámci města Chrudim náleží konkrétní číslo popisné,
 • prostřednictvím informačního systému územní identifikace (ISÚI) provádí zápisy a opravy do systému registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚAIN),
 • poskytuje územně plánovací informace podle § 21 stavebního zákona,
 • v souvislosti s posuzováním žádostí o doplatek na bydlení provádí kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci splňuje požadavky uvedené v § 33 a násl. zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 • vedoucí odboru, popřípadě jeho zástupce podepisuje veřejnoprávní smlouvy uzavřené podle stavebního zákona,
 • provádí archivaci dokumentace staveb a souvisejících písemností,
 • provádí přestupkové řízení podle stavebního zákona.

Pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností:

 • je příslušným stavebním úřadem k vedení řízení v prvním stupni podle stavebního zákona, které je navazujícím řízením podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rovněž pravomoc podle části čtvrté hlavy I dílu 1 a podle ustanovení § 122, 123, 124 a 134 stavebního zákona.

Zaměstnanci úseku vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu.

Bc. Pavlína Dudlíčková

Úsek obecný stavební úřad

vedoucí úseku

přestupky, stavební řízení


469 657 269 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 408

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Ing. Ludmila Tomková

Úsek obecný stavební úřad

referent

stavební řízení na území Bylany, Dřenice, Markovice, Medlešice, Stolany, Třibřichy


469 657 265 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 404

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Ladislav Stárek

Úsek obecný stavební úřad

referent

stavební řízení na území Křížanovice, Liboměřice, Licibořice, Mladoňovice, Rabštejnská Lhota, Sobětuchy, Svídnice


469 657 263 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 416

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Monika Pelikánová

Úsek obecný stavební úřad

referent

stavební řízení na území Chrudim III a vybrané stavby Chrudim I–IV


469 657 260 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 418

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Ing. Helena Padyšáková

Úsek obecný stavební úřad

referent

stavební řízení na území Chrudim IV, Vestec


469 657 266 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 410

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Kateřina Pertlíková, DiS.

Úsek obecný stavební úřad

referent

stavební řízení na území Chrudim I, II, Topol, Vlčnov


469 657 261 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 412

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Kristýna Honyschová

Úsek obecný stavební úřad

referent

stavební řízení na území Dolní Bezděkov, Dvakačovice, Kočí, Lukavice, Orel, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Žumberk


469 657 268 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 416

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Radka Doležalová

Úsek obecný stavební úřad

administrativní pracovník

administrativa


469 657 251 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 400

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Bc. Anna Myšková

Úsek obecný stavební úřad

pracovnice archivu

archiv - spisovna stavebního úřadu, reklamace katastru nemovitostí, přidělování č.p./č.e. v Chrudimi


469 657 267 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 422

Patro: 3

Budova: Pardubická 67