Místní poplatky

Komunální odpad

Oblast upravuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2023.

Sazba poplatku činí: 1.000 Kč.

Poplatek můžete zaplatit v celé výši k 31.5. nebo ve dvou splátkách, a to:

 • 500 Kč k 31.5.
 • 500 Kč k 30.9.

Poplatek je možné uhradit:

 • na bankovní účet č. 19-22021531/0100 – uveďte prosím variabilní symbol, který naleznete na složence,
 • složenkou, doručenou na adresu trvalého pobytu, popř. jinou adresu uvedenou občanem jako doručovací,
 • hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Chrudim (přízemí – dveře č. 106 a č. 108).

Pokud navštívíte oddělení daní a poplatků osobně, vezměte si s sebou platný občanský průkaz případně cestovní pas.

Více informací ke komunálnímu odpadu najdete zde.

Poplatek ze psů

Oblast upravuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2023.

Poplatek ze psů se platí u psů starších 3 měsíců.

Sazby poplatků za kalendářní rok činí:

a) za psa chovaného v rodinném domě v části města Chrudim I až IV:

 • za prvního psa 600 Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 750 Kč.

b) za psa chovaného v bytových domech a v ostatních případech v části města Chrudim I až IV:

 • za prvního psa 1.300 Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.700 Kč.

c) za psa chovaného v částech města: Topol, Vestec, Medlešice, Vlčnov, Lindy, Píšťovy a Podhůra:

 • za prvního psa 300 Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kč.

d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let:

 • za prvního psa 200 Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.

Formulář k poplatku ze psů naleznete zde.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, který je:

 • osoba nevidomá,
 • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
 • osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 • osoba provozující útulek pro zvířata,
 • osoba, které stanoví povinnost držení psa zvláštní právní předpis,
 • osoba, která převzala psa z útulku pro toulavá zvířata, který je registrovaný krajskou veterinární správou (toto osvobození se vztahuje na kalendářní rok, ve kterém byl pes z útulku převzat a na následující kalendářní rok).

Úleva na poplatku se poskytuje držiteli psa, kterému je méně než 65 let a je poživatelem starobního, invalidního, vdoveckého, vdovského anebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, takto:

a) za psa chovaného v rodinném domě v části města Chrudim I až IV:

 • za prvního psa poplatek činí 200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa poplatek činí 300 Kč

b) za psa chovaného v bytových domech a v ostatních případech v části města Chrudim I až IV:

 • za prvního psa poplatek činí 200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa poplatek činí 300 Kč

c) za psa chovaného v částech města Topol, Vestec, Medlešice, Vlčnov, Lindy, Píšťovy a Podhůra:

 • za prvního psa poplatek činí 200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa poplatek činí 300 Kč

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou č. 2/2023 o místním poplatku ze psů nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Formulář k prohlášení k důchodu naleznete zde.

Poplatek ze psů je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.

Pokud vznikne poplatková povinnost po 30.4., je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Po zaregistrování obdrží poplatník evidenční známku pro psa.

Poplatek je možné uhradit:

 • na bankovní účet č. 104109545/0300 – uveďte prosím variabilní symbol, který naleznete na složence,
 • složenkou, doručenou na adresu trvalého pobytu, popř. jinou adresu uvedenou občanem jako doručovací,
 • hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Chrudim (přízemí – dveře č. 106 a č. 108).

Pokud navštívíte oddělení daní a poplatků osobně, vezměte si s sebou platný občanský průkaz případně cestovní pas.

Více informací k poplatku ze psů naleznete zde.

Kontakt

Miroslav Glaser

Úsek daní, poplatků a pohledávek

vedoucí úseku daní, poplatků a pohledávek

poplatek za komunální odpad; povolování hracích automatů; poplatek ze psů


469 657 490 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 319

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Adéla Ratzenbeková

Úsek daní, poplatků a pohledávek

referentka

poplatek ze psů; poplatek za komunální odpad


469 657 491 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 319

Patro: II.

Budova: Pardubická 67