Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)

O projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based).


MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

MAP I

Jako první byl realizován projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Chrudim reg. č. cz.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000069, řešitelem projektu bylo Město Luže, na projektu spolupracovaly Místní akční skupiny působící na území ORP Chrudim – MAS Skutečsko Chrastecko Košumbersko, MAS Chrudimsko a MAS Železnohorský region. Projekt byl realizován 1.3.2016 – 31.8.2017.

Výstupem projektu byly: Hlavní dokument MAP ORP Chrudim, Analytická část MAP v ORP Chrudim, Strategický rámec MAP V ORP Chrudim do r. 2023

Vize MAP ORP Chrudim:
Objevováním potenciálu našich dětí a jeho vhodným uplatněním rozvíjet potenciál území ke spokojenému a produktivnímu životu všech obyvatel.

Nyní probíhají projekty: