O projektu

ZM logo - zelené pozadí

Projekt se opírá o městskou samosprávu, tedy o město a městský úřad, které mu poskytují základní zázemí. Je však projektem komunitním. To znamená, že se na jeho činnosti podílejí další složky městského společenství – partneři a veřejnost.

Projekt Chrudim – Zdravé město je místní Agendou 21. Zdraví a udržitelný rozvoj, které sleduje, je snahou o to, aby podmínky pro kvalitní život byly zachovány v dlouhodobém horizontu, pro další generace.

Základní myšlenkou našeho projektu je další rozvoj otevřeného, vzkvétajícího, nápaditého, udržitelného města pro kvalitní život občanů umožňující jejich aktivní podíl při rozhodováni o celkovém rozvoji města.

Cílem našeho snažení je zvyšovaní kvality života obyvatel Chrudimě, podpora zdraví a to vše při respektováni principů udržitelného rozvoje, který je v souladu se strategickým plánováním a probíhá za předpokladu zapojení veřejnosti.

Zdravé město je nutné chápat jako dlouhodobý a stále vyvíjející se projekt, který předpokládá aktivní zapojení obyvatel do rozvojových aktivit města. Nelze tedy chápat pojem „Zdravé město“ jako současný a ukončený stav města.

Zdravé město se zabývá všemi oblastmi života ve městě, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Nejedná se pouze o stav prostředí, ale zejména o životní styl lidí a o jejich pocit spokojenosti ve městě.

Chrudim je do Projektu Zdravé město zapojena od roku 2001.

Jak poznáte, že žijete ve Zdravém městě?

  • zapojujeme veřejnost do plánovacích procesů,  komunikujeme, vytváříme partnerství
  • sdílíme své zkušeností a vyměňujeme si dobrou praxi
  • zavádíme metody kvality pro efektivní práci úřadu jak uvnitř, tak vůči veřejnosti
  • pořádáme osvětové kampaně – Den Země, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, Světový den bez tabáku, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
  • realizujeme projekty a akce pro podporu zdraví – Na kolo jen s přilbou, Bezpečná cesta dětí do školy, měření zdravotních ukazatelů, prevence zubního kazu,  kouření apod.
  • podporujeme neziskový sektor – vyhlašujeme grantový systém na podporu aktivit organizací, podporujeme je při realizaci jejich aktivit, činnosti apod.
  • podporujeme kvalitu života a zdraví obyvatel s výhledem na dlouhodobou budoucnost
    strategicky řídíme rozvoj města

Audit udržitelného rozvoje

Audit UR dle Metodiky je významným analytickým podkladem pro strategie a koncepce municipalit a regionů, které usilují o udržitelný rozvoj. Audit UR dle Metodiky má návaznost na implementaci dokumentu ČR 2030 a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v územních samosprávních celcích.

Výsledky auditu zde