Partneři projektu

DOHODY O PŘISTOUPENÍ K PARTNERSTVÍ

Předmětem této dohody je vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem rozvoje Projektu Zdravé město Chrudim a místní Agenda 21 (dále PZM a MA 21) v Chrudimi, s důrazem na aktivní uplatňování a propagaci udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života na místní a regionální úrovni.

Uzavřením tohoto partnerství se obě smluvní strany dohodly na vzájemné a bezplatné spolupráci v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, zejména v následujících oblastech:

  • příprava a realizace vybraných projektů k podpoře PZM a MA 21;
  • spolupráce a aktivní přístup při vytváření společných projektů k zajištění činností souvisejících s PZM a MA 21 a spolupráce při zajištění možností pro jejich externí financování;
  • součinnost a spolupráce při mapování ukazatelů zdraví a udržitelného rozvoje v rámci PZM a MA 21;
  • součinnost a spolupráce při organizačním zajištění akcí a kampaní PZM a MA 21;
  • poskytování informací využitelných pro postup PZM a MA21 v rámci komunitního a expertního plánování;
  • součinnost při jednáních a práci formálních i neformálních pracovních skupin, týmů a komisí v rámci PZM a MA 21;
  • vzájemná informovanost o důležitých vlastních akcích a aktivitách,
  • vzájemná propagace a medializace partnerů, vzájemné využívání log a dalších grafických prvků partnera při prezentaci výstupů ze společných akcí a aktivit;
  • součinnost a spolupráce při propagaci hodnot zdraví, udržitelných rozvoj a kvalita života.