Deklarace

Projekt Chrudim- Zdravé město a místní agendy 21

D E K L A R A C E

I.

Projekt Chrudim – Zdravé město, který dnes přijímá zastupitelstvo města,

je vstupním dokumentem pro aktivity města v mezinárodním Projektu Zdravé město, který probíhá pod patronací Organizace spojených národů a její Světové zdravotnické organizace (WHO), ve spolupráci s mnoha dalšími význačnými odbornými partnery.

Věříme, že Projekt Chrudim – Zdravé město bude městu pomáhat ke kvalitnímu místnímu rozvoji a současně k dosažení dobrého jména našeho města v rámci regionu, České republiky i Evropy.

II.

Přijetím Projektu Chrudim – Zdravé město je potvrzen pokračující zájem města o naplňování zásad a cílů základních dokumentů, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života, zejména:

  • Zdraví 21 (Health 21), dokument Světové zdravotnické organizace;
  • Agenda 21, dokument Organizace spojených národů
  • Aténská deklarace Zdravých měst

a dalších významných mezinárodních a národních dokumentů, zejména:

  • Národní akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP), dokument vlády ČR.

III.

Přijetím této deklarace se Město Chrudim potvrzuje svůj zájem být i nadále řádným členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Asociace a její odborní partneři budou poskytovat město pomoc v postupu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života v rámci metodiky Česká Brána 21 (New Gate 21). Město má možnost aktivně spolupracovat s ostatními členy NSZM ČR.

Činnost města podle Projektu Chrudim – Zdravé město bude naplňovat mezinárodně uznávané kvalitní programy a doporučení v rámci rozvoje města, kterými jsou zejména:

  • místní realizace cílů dokumentu Zdraví 21;
  • místní akční plán zdraví a životního prostředí (LEHAP);
  • místní (lokální) Agenda 21.

IV.

Při vědomí důležitosti výše uvedených cílů se město rozhodlo k následujícímu postupu:

a.
Město zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a realizaci Projektu Chrudim – Zdravé město v souladu s doporučeními asociace NSZM ČR.

b.
V návaznosti na projekt bude započat proces strategického rozvoje Města Chrudimě, který se bude dotýkat rozvoje individuálních i společenských hodnot – oblasti zdraví, oblasti životního prostředí, oblasti sociální a kulturní, ale i oblasti ekonomické a hospodářské.

Strategický rozvoj města bude probíhat v kvalitě místní Agendy 21, tedy s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje města a v partnerské spolupráci s občany. Město bude v rámci projektu usilovat o spolupráci se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, i se zástupci hospodářského a nevládního sektoru.

c.
Realizace projektu bude popsána v Plánu zdraví, který bude současně podkladem pro politiku zdraví města. Pravidelně aktualizované znění Plánu zdraví bude nedílnou přílohou této deklarace, a vytváří tak celkový Projekt Chrudim – Zdravé město.

V Chrudimi dne 24. září 2001

Mgr. Petr Řezníček

Šárka Trunečková DiS.