Informace o Zdravých městech

V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project). Zdravá města realizují místní Agendy 21, jsou součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí (Aalborgská charta).

Města se zapojují do postupu strategického rozvoje v souladu s požadavky EU: udržitelným rozvojem a aktivním zapojením veřejnosti do diskusí o současných záměrech i o místní či regionální budoucnosti.

Postup k vizi „Zdravého města, obce, regionu“ samozřejmě není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností.

Cílem Zdravých měst ČR je UDRŽITELNÝ ROZVOJ, jehož výsledkem jsou dlouhodobě stabilizované podmínky pro ZDRAVÍ a KVALITU ŽIVOTA.

Více o Zdravých městech najdete na www.nszm.cz

Důležité dokumenty, o které se Projekt Zdravých měst opírá:

AGENDA 21

Agenda 21 (neboli program pro 21. století) odráží celosvětový konsensus a na nejvyšší úrovni přijatý politický závazek ke spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje. Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v roce 1992 v Rio de Janeiru. V roce 2002 proběhl navazující summit Rio+10 v Johannesburgu.

Lokální neboli místní Agenda 21 (LA21, MA21) je založena na komunitním strategickém plánování a dotýká se udržitelného rozvoje města, obce či regionu (tj. rovnováhou mezi hlavními oblastmi rozvoje: sférou hospodářského rozvoje, sférou sociálního rozvoje a oblastí životního prostředí). V procesu je nezbytná účast veřejnosti a otevřený typ spolupráce mezi jednotlivými subjekty, jako jsou veřejná správa, nevládní organizace, podnikatelské subjekty, účelová zařízení, zájmové skupiny, věda a výzkum i laická veřejnost.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – OSN Česká republika

17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představují program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) . Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na formulaci SDGs se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů. Agendu udržitelného rozvoje oficiálně schválil summit OSN 25. září 2015 v New Yorku v dokumentu Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030), jehož součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Zdraví 2020

Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Tato strategie má 16 priorit, mezi něž patří například dostatečná pohybová aktivita, správná výživa a stravovací návyky populace a bezpečnost potravin, zvládání stresu a duševní zdraví, omezování zdravotně rizikového chování, snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí nebo třeba lepší zvládání infekčních onemocnění. Průřezovými tématy jsou mj. zdravotní gramotnost, snižování nerovností ve zdraví či podpora zdraví během celého života. Nad tématy Národní strategie se v současné době již intenzivně schází pracovní skupiny a podrobně rozpracovávají akční plány, které by měly být připravené do konce roku 2015.

ZDRAVÍ 21 (HEALTH 21)

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Usnesení vlády a popis cílů programu Zdraví pro všechny v 21. století najdete pod tímto odkazem.

NEHAP ČR / LEHAP (Akční plán zdraví a životního prostředí – národní / místní)

NEHAP ČR byl přijat usnesením vlády ČR č. 810 z roku 1998. Dokument obsahuje soubor doporučení, směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace v ČR. Zabývá se širokou škálou problémů životního prostředí a koncepční podpory zdraví.

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

Vláda ČR dne 11. 1. 2010 schválila svým usnesením č. 37 Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, který slouží jako zastřešující dokument pro všechny koncepční dokumenty vypracovávané v České republice, má tedy nadresortní charakter a jeho účelem je napomoci vzájemné provázanosti opatření, cílů a politik, které již mohou být součástí stávajících sektorových strategií, anebo určit problémy, které tyto materiály zatím neřeší.

Dokument stanoví vizi udržitelného rozvoje v České republice, definuje základní principy udržitelného rozvoje, které je nezbytné respektovat při tvorbě všech navazujících strategií a koncepčních dokumentů. Uplatnění cílů navržených ve Strategickém rámci má zajistit, aby prosperita české společnosti stála na vzájemné vyváženosti 3 pilířů udržitelného rozvoje – oblasti ekonomické, sociální a environmentální.

Odkazy