MAP II v ORP Chrudim

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0./0.0./17_047/0008581

Tento projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim“ je spolufinancován Evropskou unií.

Manažerka projektu

Iva Roušarová

Projekt Zdravé město a MA21

referent

MAP IV v ORP Chrudim


469 657 209 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 334

Patro: 3

Budova: Resselovo náměstí 77

Přínos

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Cíl projektu

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

MAP je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. Klima je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení. Součástí akce KLIMA je také příprava a realizace akčních plánů rozvoje vzdělávání, které umožní zapojit ředitele, učitele, zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery do diskuze o hodnotách akce KLIMA. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání mateřských a základních školách podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Tato spolupráce povede k:

  • Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
  • Rozvoj potenciálu každého žáka
  • Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
  • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšování spolupráce s rodiči
  • Realizaci aktivit pro všechny, kteří se účastní procesu vzdělávání, ovlivňují jej či o něj mají zájem
  • Pořádání akcí, workshopů, seminářů pro učitele, výchovné poradce, rodiče, zaměstnavatele, zástupce zřizovatelů, neziskových organizací působících v    oblasti vzdělávání
  • Navázání kontaktů, výměně názorů, poznatků, zkušeností, vytváření podnětů k novým projektům, vzdělávacím aktivitám, změnám
  • Získání zpětné vazby od dětí, žáků, rodičů, zaměstnavatelů, učitelů, ředitelů škol a dalších účastníků vzdělávacího procesu