MAP III v ORP Chrudim

reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023045

Tento projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Chrudim“ je spolufinancován Evropskou unií.

Manažerka projektu

Iva Roušarová

Projekt Zdravé město a MA21

referent

MAP IV v ORP Chrudim


469 657 209 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 334

Patro: 3

Budova: Resselovo náměstí 77

Cíl projektu

Město Chrudim navazuje na projekty MAP I a MAP II a pokračuje ve zpracovávání MAP III na území ORP Chrudim pro období 09/2022-11/2023. Jeho hlavním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základní školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Popis projektu a realizace cílů

Hlavní cíl projektu je naplňován realizací těchto aktivit:

Klíčová aktivita 1: Řízení projektu

Klíčová aktivita 2: Místní akční plán rozvoje vzdělávání III s aktivitami:

  A1 Rozvoj a aktualizace MAP

  A2 Evaluace procesu místního akčního plánování .

MAP III se mohou účastnit mateřské, základní a základní umělecké školy. V ORP Chrudim souhlasilo se zapojením do tohoto projektu 100 % škol, tj. 93. Město Chrudim je klíčovým subjektem rozvoje regionu v zapojováním místních aktérů do spolupráce včetně realizování řady aktivit a programů pro školy.

Zastřešujícím orgánem MAP III, který bude schvalovat podstatné závěry a výstupy projektu, je Řídicí výbor. Výkonným orgánem MAP III jsou realizační tým a 4 pracovní skupiny (PS): PS pro financování, PS ke čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka a PS pro rovné příležitosti

Harmonogram, mezníky projektu, klíčové aktivity a další související informace týkající se realizace tohoto projektu byly řešeny na 1. jednání členů Řídicího výboru a pracovních skupin dne 29. 11. 2022 na Městském úřadu v Chrudimi, Resselovo nám. 77.

Podněty, připomínky a dotazy k projektu či jeho aktivitám je možné zasílat na e-mail: iva.rousarova@chrudim-city.cz

Schválené/projednávané