Dotace na podporu vrcholového sportu

dotace

Zastupitelstvo města Chrudim schválilo v rámci rozpočtu na rok 2024 podporu vrcholového sportu. Odbor školství, kultury, spor tu a památkové péče (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o tuto podporu, že termín pro podání žádostí je od 15. 4. do 30. 4. 2024. 

Žádosti se podávají spolu s povinnými přílohami písemně na pře depsaném formuláři. Pravidla i formulář jsou na webových strán kách města www.chrudim.eu a na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubic ká 67). Žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v pravidlech. Žádosti doručené po termínu a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. 

Bližší informace: Kateřina Petriláková (469 657 673, katerina.petrilakova@chrudim-city.cz). 

Kateřina Petriláková, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 12. 3. 2024 / 5. 3. 2024