Grantová témata pro rok 2024

dotace

Rada města Chrudim schválila dne 23. 10. 2023 usnesením č. R/443/2023 grantová témata v rámci programu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2024.  

Grantová témata vychází z dokumentu Česká republika 2030. Ten udává směr rozvoje ČR na příští desetiletí. Jsou v nich zohledněny i potřeby města Chrudim (výsledky komunitního plánování apod.) 

1.   Lidé a společnost 

1A. Podpora prorodinných aktivit 

1B. Podpora participace seniorů na veřejném životě, prohloubení mezigenerační spolupráce, zapojení starších osob do dobrovolnických aktivit 

1C. Podpora projektů na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením 

1D. Podpora dalších činností prevence sociálně nežádoucích jevů 

1E. Projekty podporující komunitní soužití

1F. Programy zaměřené na finanční a zdravotní gramotnost různých cílových skupin

2.   Zdraví – prevence a podpora zdravého životního stylu

 2A. Zdravé stárnutí 

 2B. Prevence úrazů u všech věkových skupin, prevence závislostí 

 2C. Zdravý životní styl (stravovací návyky a pohyb) 

 2D. Programy podpory duševního a fyzického zdraví 

3.   Adaptace na změnu klimatu

 3A. Programy zaměřené na předcházení vzniku odpadů 

 3B. Revitalizace zeleně ve městě

 3C. Projekty přispívající k šetření zdrojů

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 6. 11. 2023 / 6. 11. 2023