Kdo je klientem OSPOD

Klientem OSPOD jsou především děti (= nezletilé osoby),

  • jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti,
  • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do jejich výchovy,
  • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,
  • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právních osob odpovědných za výchovu dítěte,
  • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu, pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí

Dále pak jako opatrovník hájí zájmy nezletilých dětí v opatrovnickém řízení (např. určení péče a výživného, určení styku, schválení právního jednání – např. dědické řízení, rozhodování o významné záležitosti, uložení výchovného opatření, apod.