Setkávání neziskových organizací s prvky case managamentu

Počátky case managamentu v Chrudimi započaly evropským projektem Šance pro Ně… od neziskové organizace Šance pro Tebe již v roce 2007.

V rámci tohoto projektu dochází k vytipování okruhu institucí vhodných pro zapojení do case managementu. K jednacímu stolu usedají zástupci OSPOD, oddělení prevence kriminality, Amalthea, SVP Archa, Centrum J.J. Pestalozziho, Šance pro Tebe.

Cílem prvních setkání je nastavit pravidla smysluplné spolupráce ve prospěch společných klientů – dětí a mládeže v nepříznivých sociálních situacích a jejich rodin.

Vzniká první verze Metodiky case managementu – SWOT analýza vzájemné spolupráce (silné, slabé stránky, omezení a doporučení), jsou nastavena pravidla spolupráce.

Po tomto úspěšném projektu organizuje i nadále Odbor sociálních věcí pravidelná setkání s prvky case managamentu se zástupci neziskových organizací, Úřadu práce a dalších spolupracujících institucí.

Setkání probíhají pravidelně 1x za 6 týdnů, dochází ke vzájemnému předávání informací, novinek a kapacitách služeb.

V rámci kazuistik hledáme společná řešení. Jde o domluvu na jednotném postupu práce s konkrétním klientem, na dodržování tohoto postupu a na pravidlech vyhodnocování.

Ochrana klienta není předmětem zájmu pouze jedné organizace, ale je nutné propojení služeb, aby ochrana byla komplexní.

Cílem je spolupracovat, vystupovat jednotně, dodržovat nastavené postupy, jasně vymezené kompetence, komunikace a sdílení dobré praxe v rámci spolupráce.

Bez vzájemné spolupráce by to nešlo a velmi si jí vážíme!

Připojené soubory:

Vytvořeno / změněno: 9. 7. 2024 / 11. 7. 2024