Další práva subjektu v oblasti GDPR

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou městem Chrudim zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

  • Účel zpracování osobních údajů;
  • Kategorie dotčených osobních údajů;
  • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů;
  • Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány;
  • Existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku;
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • Zdroje osobních údajů;
  • Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

Právo na opravu či doplnění

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Rovněž máte povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň máte povinnost poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud správce osobních údajů neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Město Chrudim má nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se domníváte, že nedošlo k výmazu Vašich osobních údajů, můžete kontaktovat správce osobních údajů nebo pověřence na ochranu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování je „právem dočasným“. Do doby vyřešení podnětu máte právo na omezení zpracování, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje, jejichž zpracování se provádí automatizovaně, máte právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebude možné Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

  • Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
  • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotklo. Město Chrudim uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajůSídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – HolešoviceTel.: +420 234 665 111

Právo na odvolání souhlasu

V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně u správce osobních údajů.