Obecné informace dle § 5 zákona

1. Oficiální název:

Město Chrudim

Sídlo: Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 16

IČO: 00270211

DIČ: CZ 00270211

Vedení města

Ing. František Pilný, MBA

Ing. František Pilný, MBA

Zastupitelstvo města

starosta

ANO 2011


+420 469 657 141 zobrazit e-mail

Budova: Resselovo náměstí 77

Ing. Zdeněk Kolář

Ing. Zdeněk Kolář

Zastupitelstvo města

1. místostarosta

ANO 2011


469 657 145 zobrazit e-mail
Petr Lichtenberg

Petr Lichtenberg

Zastupitelstvo města

neuvolněný místostarosta

CHRUDIMÁCI


+420 469 657 145 zobrazit e-mail
Ing. Aleš Nunvář

Ing. Aleš Nunvář

Zastupitelstvo města

(uvolněný) radní

Piráti


469 657 145 zobrazit e-mail

Tajemník Městského úřadu Chrudim

Ing. František Chmelík

Tajemník městského úřadu

tajemník


469 657 700 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 242

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Internetové stránky  https://www.chrudim.eu

2. Důvod a způsob založení:

Právním základem současného postavení města Chrudim je Ústava ČR (hlava sedmá, čl. 100) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Chrudim (dále jen město) je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy, též usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

3. Organizační struktura Městského úřadu Chrudim

Organizační strukturu Městského úřadu Chrudim (dále jen úřad) s vymezením náplně činností jednotlivých odborů úřadu stanoví:

Seznam organizací (zřizované městem, s majetkovou účastí apod.)

4. Kontaktní spojení

adresa úřadu:

Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77 
537 16 Chrudim 
    
druhá budova:
Městský úřad Chrudim
Pardubická 67 
537 16 Chrudim
 
telefon (spojovatelka): 469 657 111
fax sekretariátu tajemníka: 469 657 703
fax recepce: 469 657 240
 

Přehled pracovišť úřadu
provozní doba (pro všechny odbory):
pondělí  8.00–17.00 
úterý  8.00–14.00 
středa  8.00–17.00 
čtvrtek  8.00–14.00  (na dokladech jen objednaní klienti)
pátek  8.00–14.00 

Zvláštní provozní doba Informačního centra, Resslovo nám. čp. 1

Období říjen–květen

pondělí–pátek:    8.00–12.00        12.30–16.00 

sobota                   8.00–12.00

Období červen–září

pondělí–pátek:    8.00–12.00        12.30–17.00

sobota, neděle:    9.00–12.00        12.30–17.00                               
 

E–mailová adresa: urad@chrudim-city.cz 
elektronická podatelna: podatelna@chrudim-city.cz 
Identifikátor datové schránky: 3y8b2pi

5. Případné platby můžete poukázat

na číslo účtu 104 109 545 / 0300 

 
6. Identifikační číslo povinného subjektu

IČ: 00270 211 


7. Daňové identifikační číslo povinného subjektu

DIČ: CZ00270211


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Hlavní dokumenty koncepční, strategické a programové povahy

8.2 Rozpočet a další finanční dokumenty

9. Žádosti o informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Městský úřad Chrudim poskytuje informace zveřejněním na úřední desce, na internetových stránkách a dále v provozní době na příslušných odborech Městského úřadu Chrudim dle organizačního řádu.

Žádost lze podat písemně, elektronicky, faxem nebo ústní formou. Žádosti se přijímají na podatelně úřadu nebo na odboru příslušném dle Organizačního řádu, a to v provozní době úřadu.

Formuláře nejčastějších podání jsou k dispozici na internetových stránkách nebo na jednotlivých odborech.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost je podána dnem, kdy byla doručena úřadu. Žádost musí splňovat náležitosti podle §14 zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Musí z ní být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu. Neobsahuje-li žádost uvedené náležitosti, popř. není-li elektronická žádost podána uvedeným způsobem, není žádostí ve smyslu uvedeného zákona a žádost se odloží.

Úřad posoudí obsah žádosti a o postupu při poskytování informace pořídí záznam. Požadovanou informaci úřad poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo v téže lhůtě sdělí údaje umožňující vyhledání a získání již zveřejněné informace. Lhůtu lze z důvodů stanovených zákonem prodloužit nejvýše o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován. V případě, že žádosti nebude vyhověno, byť třeba jen z části, je o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti vydáno rozhodnutí.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Městského úřadu Chrudim lze podat odvolání prostřednictvím odboru úřadu, který rozhodnutí vydal.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinný od 1. 7. 2017), zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání učiněné písemně lze podat:

1. poštou na adresu: Městského úřadu + „příslušný odbor“
2. osobně na podatelně Městského úřadu Chrudim.
3. prostřednictvím datových schránek
4. elektronicky se zaručených elektronickým podpisem

Ústní odvolání lze podat u příslušného odboru Městského úřadu Chrudim, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře

Všechny potřebné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách města v sekci jednotlivých odborů MěÚ Chrudim a souhrnně pod odkazem Formuláře, dále pak v provozní době na příslušných odborech úřadu a v recepci budovy na Pardubické ulici č. 67, Chrudim.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Jsou k dispozici na internetových stránkách města v sekci Chci si zařídit.  

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

15. Úhrady za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Město Chrudim je v souvislosti s poskytováním informací oprávněno žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli, a to za předpokladu, že to žadateli předem písemně oznámí.

Město Chrudim může od žadatele o poskytnutí informace požadovat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Výše úhrad za poskytování informací je stanovena Sazebníkem úhrad. Sazebník se použije i pro účely poskytování informací podle zákona o právu na informace o životním prostředí .

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
***usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána***

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
***žádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá město Chrudim stanovené***

16.2 Výhradní licence
***město Chrudim neposkytlo žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím***

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.