Oddělení ekologie prostředí

Působnost

z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původcům (právnické osobě a fyzické osobě oprávněné k podnikání), jejichž produkce nepřesahuje 100t nebezpečného odpadu za rok
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění odpadů původci odpadů, jejichž produkce nepřesahuje 100t nebezpečného odpadu za rok (zpoplatněno)
 • vede a zpracovává evidenci odpadů vyprodukovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim, která se hlásí prostřednictvím elektronického systému ISPOP (www.ispop.cz)
 • vede a zpracovává evidenci zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování jednotlivých druhů odpadů (evidence zařízení)
 • kontroluje dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství
 • vydává vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů
 • vydává vyjádření ke změnám výrobních procesů, které mají vliv na nakládání s odpady
 • vydává vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému města Chrudim, zavedeného pro nakládání s odpadem (např. kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr) na základě písemné smlouvy s městem (zastoupeným Technickými službami)
 • plán odpadového hospodářství: text

z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (účinnost od 1.9.2012)

 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování ustanovení tohoto zákona a příslušných prováděcích předpisů
 • vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu u stacionárních zdrojů zněčišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu (např. u spalovacích kotlů na tuhá paliva i zemní plyn o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, u technologií odmašťování a aplikací nátěrových hmot dle spotřeby rozpouštědel a těkavých organických látek, u povrchových úprav kovů a plastů a zpracování dřeva dle výrobní kapacity, u některých chovů hospodářských zvířat atd.). Závazná stanoviska jsou vydávána fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám.
 • projednává přestupky podle tohoto zákona a může řešit správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob provozujících zdroj neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu
 • je oprávněn v některých případech uložit provozovateli zdroje opatření ke zjednání nápravy
 • S ÚČINNOSTÍ OD 1.9.2012 MěÚ CHRUDIM NEROZHODUJE O VYMĚŘENÍ POPLATKŮ ZA ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ A NEVEDE EVIDENCI OZNÁMENÍ O POPLATKU. SPRÁVU POPLATKU VYKONÁVAJÍ KRAJSKÉ ÚŘADY. Oznámení o poplatku se podávají tak jako dosud prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Poplatkové přiznání není povinnen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 5.000,- Kč. Od poplatku se osvobozují znečišťující látky vypouštěné zdrojem nebo zdroji v provozovně, u které celková výše poplatků činí méně než 50.000,- Kč.
 • aktuální informace o souhrnné provozní evidenci a oznámení o poplatku za rok 2012 za znečišťování ovzduší naleznete na ISPOP ČHMÚ

Ing. Kateřina Floriánová, DiS.

Oddělení ekologie prostředí

odpadový hospodář


469 657 315 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 434

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Ing. Bohumila Mlatečková

Oddělení ekologie prostředí

pověřená vedoucí oddělení

odpady a ovzduší


469 657 312 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 438

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 3