Vodoprávní a stavební úřad

Působnost

vodoprávní úřad č. 5304 a speciální stavební úřad pro stavby vodních děl

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami (k jejich odběru; k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci; k využívání jejich energetického potenciálu; k jinému nakládání s nimi).
 • Vydává povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních.
 • Vydává povolení k nakládání s vodami k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie.
 • Vydává povolení k některým činnostem.
 • Vydává stavební povolení, povoluje změny užívání stavby, povoluje odstranění stavby.
 • Vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné závadné látky do kanalizace.
 • Uděluje souhlas a vydává vyjádření.
 • Stanovuje ochranné pásmo vodního zdroje a zrušuje ochranné pásmo vodního zdroje.
 • Schvaluje havarijní plány a manipulační řády.
 • K zabezpečení nezbytných opatření ukládá provedení opatření k nápravě závadného stavu, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
 • Rozhoduje v pochybnostech, zda se jedná o vodní dílo.
 • Zařazuje vodní dílo do I-IV kat. TBD a rozhoduje o povinnosti zajistit TBD, o jeho rozsahu a podmínkách jeho provádění
 • Provádí úkony k ochraně před povodněmi.
 • Ukládá pokuty za odběr, vypouštění, znečištění, porušení povinností týkajících se vodních děl založené stavebními předpisy a porušení jiných povinností podle vodního zákona nebo podle něj uložených.

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Vydává stavební povolení, povolení ke změnám stavby před dokončením i dokončených staveb.
 • Provádí kontrolní prohlídky stavby, vydává kolaudační souhlas.
 • Vydává povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením a povolení o zkušebním provozu.
 • Povoluje odstranění stavby a stanovuje podmínky pro odstranění stavby.
 • Ukládá pokuty fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám za porušení ustanovení stavebního zákona.

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

 • Rozhoduje o rozsahu oprávnění stavebníka, vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace v případě sporu o tato oprávnění daná zákonem.
 • Zpracovává předložené vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací a předává je ministerstvu.
 • Schvaluje kanalizační řád.
 • Povoluje výjimky z ochranného pásma vodovodu a kanalizace.
 • Povoluje činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace v případě, že k nim žadatel nezíská písemný souhlas vlastníka příp. provozovatele vodovodu a kanalizace.
 • Ukládá pokuty.
 • Vykonává dozor.

další zákony

 • Vyměřuje správní poplatky.
 • Rozhoduje o přestupcích fyzických osob.
 • Zakazuje pohřbívání v případě ohrožení vodního hospodářství.

Lenka Coufalová

Vodoprávní a stavební úřad

vedoucí oddělení


469 657 334 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 432

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Tereza Mikešová

Vodoprávní a stavební úřad

vodní hospodářství


469 657 336 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 430

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Mgr. Jana Modráčková

Vodoprávní a stavební úřad

vodní hospodářství


469 657 330 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 421

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Alena Pecinová, BBuS.

Vodoprávní a stavební úřad

vodní hospodářství


469 657 331 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 424

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Josef Kroulík, DiS.

Vodoprávní a stavební úřad

vodní hospodářství


469 657 335 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 425

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Ing. Jana Hroudová

Vodoprávní a stavební úřad

vodní hospodářství


469 657 332 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 430

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Mgr. Petr Kůs

Vodoprávní a stavební úřad

vodní hospodářství


469 657 333 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 423

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 3