Veřejné projednání

Změna č.2 ÚP Křižanovice - veřejné projednání dne 14. 8. 2024 14:00 v Křižanovice

On-line mapový plán obce Předchozí dokumentace

Platná dokumentace

Územně plánovací dokumentace

Projednávaná dokumentace

 • Změna č.2 ÚP Křižanovice - veřejné projednání

  ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ o změně č. 2 územního plánu Křižanovice. Veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Křižanovice pořizované zkráceným postupem se bude konat dne: 14.08.2024 ve 14:00 hod na obecním úřadě v Křižanovicích. Návrh změny ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Chrudim, Odboru územního plánování a regionálního rozvoje a na Obecním úřadě v Křižanovicích a na internetové adrese www.chrudim.eu (v sekci Ostatní a obce ORP > Územní plány a územní studie obcí ORP > Územní plány > Křižanovice) v termínu od 17.06.2024 do 21.08.2024. dny a hodiny platící pro MěÚ Chrudim: pondělí, středa…. 8:00 – 17:00 hodin   úterý, čtvrtek, pátek ....… 8:00 – 14:00 hodin   Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Připomínky a námitky je možné uplatnit na adrese: Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická 67, 537 16 Chrudim. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách bude ve smyslu ustanovení § 53 a § 54 stavebního zákona a ustanovení § 172 správního řádu součástí odůvodnění Změny č.2 ÚP Křižanovice.
  Datum veřejného projednání: 14. 8. 2024
  Místo veřejného projednání: Křižanovice
  Lhůta pro podání připomínek: 21. 8. 2024
  Lhůta pro podání námitek: 21. 8. 2024

Kontakt a nahlížení do dokumentace

Bc. Zdeněk Havlík

Oddělení územního plánování

referent

Územní plány obcí: Bor u Skutče, Dřenice, Hodonín, Horní Bradlo, Hroubovice, Kostelec u Heřmanova Městce, Křižanovice, Lozice, Luže, Mladoňovice, Morašice, Nabočany, Nasavrky, Perálec, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Řestoky, Rozhovice, Skuteč, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany, Třibřichy, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zájezdec, Zderaz, Žumberk


469 657 473 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Adresa: Pardubická 67
Patro: 3
Kancelář č. : 401