Stížnosti

Občan má právo si podat stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu. 

  • Pokud jsem dítě, můžu si stěžovat ústně u pracovnice, případně vedoucí odboru sociálních věcí nebo oddělení.
    Pokud to zvládnu, můžu si stěžovat i písemně dle stejných pravidel jako dospělí.

JAK A KDE SI STĚŽOVAT

Ústně  – u kohokoliv ze sociálních pracovníků – pracovník vaši stížnost zapíše a vy se podepíšete

Písemně – na podatelnu Městského úřadu Chrudim, Pardubická 67

E-mailem s elektronickým podpisem – podatelna@chrudim-city.cz, radka.pochobradska@chrudim-city.cz

Datovou schránkou – ID: 3y8b2pi

Stížnost lze podat každý pracovní den v pracovní době úřadu písemně na podatelně MěÚ nebo ústně do protokolu na příslušném odboru.

Do stížnosti uveďte:

  • Vaše jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu osoby, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  • Na co nebo koho si stěžujete
  • Jak si přejete být vyrozuměni o řešení stížnosti
  • Váš podpis

KDO STÍŽNOST ŘEŠÍ

Vždy záleží na tom, na co/koho si budete stěžovat.

Na činnost OSPOD, sociální prevence a pomoci – vedoucí oddělení, odboru

Na činnost vedoucí/ho odboru – tajemník Městského úřadu Chrudim

Odbor sociálních věcí řádně prošetří všechny skutečnosti, může provést místní šetření, vyžádat si dokumenty související  s obsahem stížnosti, případně stanoviska správních orgánů, kterých se věc týká, vyslechne osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.

VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI

Ústní stížnost 

– pokud to lze, vyřešeno na místě ihned

– pokud to nelze, je situace vyřešena do 10 dnů

Pokud stížnost nelze vyřešit do 10 dnů, dostanete vyrozumění, že stížnost je rozsáhlá a že bude vyřešena, jak nejrychleji to půjde, nejpozději však do 60 dnů.

Anonymní stížnosti budou posouzeny s přihlédnutím k obsahu. Pokud nelze ze stížnosti zjistit, čeho se stěžovatel domáhá, stížnost se bez dalšího odloží. 

Ostatní formy stížnosti 

  • jsou řešeny bez průtahů, nejpozději do 60 dnů ode dne přijetí stížnosti.
  • Je-li stěžovatel nespokojen s vyřízením své stížnosti, může se postupně obrátit s žádostí o prošetření stížnosti na tyto osoby či instituce.

KONTAKTY

Mgr. Radka Pochobradská

Odbor sociálních věcí

vedoucí odboru


469 657 580 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 210

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Podatelna MěÚ Chrudim

Pardubická 67

537 01 Chrudim

ID datové schránky: 3y8b2pi

E-mail: urad@chrudim-city.cz

E-podatelna: podatelna@chrudim-city.cz

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor sociálních věcí               

Komenského nám. 125                                                        

532 11 Pardubice                                                      

E-mail: posta@pardubickykraj.cz                            

Tel.: 466 026 111

Tajemník MěÚ Chrudim

Pardubická 67

537 18 Chrudim

frantisek.chmelik@chrudim-city.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2

Tel.: 221 921 111

Fax: 224 918 391

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39

602 00 Brno

E-mail: podatelna@ochrance.cz

Tel.: 542 542 888

Český helsinský výbor

Štefánikova 21

150 00 Praha 5

E-mail: info@helcom.cz

Tel.: 257 221 142, 777 220 503

Kancelář prezidenta republiky

Pražský hrad

119 08 Praha 1

Tel.: 224 371 111, 234 301 111

Fax: 224 373 300