Územně analytické podklady

Na základě § 26 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, pořizuje Městský úřad Chrudim, jako obec s rozšířenou působností, územně analytické podklady (dále jen ÚAP) pro celé své správní území.

Aktualizace ÚAP probíhá průběžně na základě nových údajů o území a vlastního průzkumu území. Každé čtyři roky
je poté pořízena úplná aktualizace ÚAP (dle § 28 stavebního zákona).

ÚAP obsahují textovou a grafickou část. Grafická část je tvořena výkresy: limity využití území, hodnoty území, záměry
na provedení změn v území a problémový výkres. Vzhledem k velké rozloze řešeného území jsou výkresy rozděleny na listy označené jako A1, A2, B1, B2. Listy A jsou převážně severní část území, listy B jižní část území. Výkresy na sebe navzájem navazují.

Celá dokumentace je zveřejněna v datovém formátu pdf, některé části jsou zkomprimovány do jednoho ZIP archivu. Viditelnost některých vrstev výkresů lze v novějších verzích pdf prohlížečů vypínat a zapínat (zejména vypnutí polohopisu značně zrychlí práci s dokumentem).

ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2020

Textová část

Grafická část

Přehledka - ÚAP ORP Chrudim

Výkresy limitů využití území

Výkresy hodnot území

Výkresy záměrů na provedení
změn v území

Problémové výkresy

Přílohy

Technická infrastruktura a její vlastníci

ČEPS, a.s.pasportgrafická část
Vodovody a kanalizace Chrudimpasportgrafická část
ČEZ Distribuce, a.s.; Telco Infrastructure, s.r.o.; Telco Pro Services, a.s.pasportgrafická část
MERO ČR a.s.
(změna vlastníka úseku produktovodu na společnost ČEPRO, a.s.)
pasportgrafická část
CETIN a.s. pasportgrafická část
T-Mobile Czech Republic a.s.pasportgrafická část
Vodafone Czech Republic a.s.pasportgrafická část
České Radiokomunikace a.s.pasportgrafická část
NET4GAS, s.r.o.pasportgrafická část
GasNet, s.r.o.pasportgrafická část
Ministerstvo vnitra ČR
(Za Ministerstvo vnitra ČR byly předány dva pasporty údaje o území ORP Chrudim. Za sledovaný jev č. 82a byl  přiložen pasport NAKIT s.p., která spravuje nadzemní komunikační sítě MV ČR (dříve ve správě České pošty  s.p.) a pasport MV – GŘ HZS ČR, který má ve své správě část komunikačních sítí IZS. Údaje k aktualizaci ÚAP jsou  poskytovány za organizační složku MV ČR.)
pasportgrafická část
Ministerstvo obrany ČR pasportygrafická část
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s.pasportgrafická část
ČD Telematika a.s.pasportgrafická část
Správa železnic, s.o., SŽG Prahapasportgrafická část
ČEPRO, a.s.pasportgrafická část

Plán místního ÚSES ORP Chrudim