Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. O tom, jak probíhá dobrovolnictví v Chrudimi, můžete právě zde najít pár informací.

Dobrovolnictví v Chrudimi

Co je dobrovolnictví a kdo jsou dobrovolníci?

Smysl dobrovolnictví spočívá v nezištném pomáhání tam, kde je to potřeba, a kde je o dobrovolníky zájem! Dobrovolníci jsou totiž lidé, kteří ve svém volném čase a zadarmo pomáhají v nějaké organizaci, instituci, nebo i kdekoli jinde s jednoduchými činnostmi, na které nejsou potřeba nějaké speciální znalosti či dovednosti. Dobrovolníci nepřichází do zařízení či na jiné místo, aby nahradili práci personálu, ale aby trávili čas s konkrétními lidmi nebo se věnovali vybrané smysluplné činnosti.

„Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo jí potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností, dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.“    Jiří Tošner a Olga Sozanská

Kde se dobrovolníci v Chrudimi nejčastěji uplatňují?

Dobrovolníci nabízí svoji pomoc vybraným neziskovým organizacím, které se věnují práci s dětmi, seniory, rodinami nebo lidem se zdravotním omezením (např. se zrakovým, mentálním nebo fyzickým handicapem). Pro tyto lidi se pak dobrovolníci, alespoň na chvíli, stávají milými společníky. Mohou si s nimi povídat, číst knížky, učit se nebo hrát hry, chodit na procházky nebo jim pomáhat při jejich každodenních činnostech. Dobrovolníci působí jako dobrovolní hasiči, pomáhají ochranářům přírody a všude tam, kde je o ně zájem (seznam chrudimských organizací, které vítají dobrovolníky, najdete na zadní stránce letáku). Dobrovolníci také propagují a prezentují  činnosti jednotlivých organizací nebo se zapojují do jednorázových akcích, kdy je potřeba  více lidí najednou, např. při stavění nebo demontáži stánků, při přípravě skupinových aktivit. Podílejí se také na dobročinných sbírkách, benefičních aktivitách, přípravách festivalů, apod.

Co mě jako budoucího dobrovolníka čeká ?

Každého zájemce o dobrovolnictví čeká schůzka s pracovníkem, který má dobrovolníky v dané organizaci na starost. Pracovník budoucího dobrovolníka seznámí s možnostmi jeho zapojení a také si s ním popovídá o jeho motivacích a časových možnostech. Záleží čistě na dobrovolníkovi, kolik času chce této svobodné a smysluplné činnosti věnovat.

Každého zájemce také čeká před samotnou činností dostatečná informační i praktická příprava, tzv. školení dobrovolníka. V rámci školení se dobrovolník dozví co, kde a s kým bude dělat, jaká pravidla platí pro vykonávanou činnost, jaká eventuální rizika s sebou může činnost přinášet a jak jim lze předcházet. Také se dozví o svých dobrovolnických právech a povinnostech. Na konci školení by měl každý dobrovolník podepsat smlouvu o dobrovolnické činnosti, kde je vše výše uvedené shrnuto, a na základě které by měl být pojištěn proti újmě na zdraví či majetku druhých osob.

A jak se tedy lze stát dobrovolníkem?

Je to jednoduché. Stačí si vybrat jednu z organizací, které spolupracují s dobrovolníky (viz seznam na zadní straně) a emailem či telefonem kontaktovat tuto organizaci s informací, že máte zájem o dobrovolnictví v této organizaci. Ozve se Vám pracovník, který má dobrovolníky na starost a domluví se s Vámi schůzku, kde se dozvíte vše potřebné.

Kontakty na dobrovolnická centra v Chrudimi