EMAS

Zavedení systému EMAS na úřadě města Chrudim:

  • jasně deklaruje svůj postoj k problematice ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a svou odpovědnost za stav životního prostředí ve městě.
  • se zavazuje k tomu, že bude vykonávat každodenní provozní činnosti tak, aby došlo ke snížení zatížení životního prostředí a lidského zdraví.

Při jeho aplikaci jsme postupovali podle nařízení Rady (ES) č.761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES a nařízení Evropskéhoparlamentu a Rady (ES) č.1221/2009.

Při zavádění systému bylo zjištěno, že řada opatření se určitým způsobem na městském úřadě realizovala, nešlo ale o systémová řešení, nebyly sledovány výsledky a nebyly jasně stanoveny odpovědnosti. Systém EMAS vytvořil jednotný rámec s jasně stanovenými cíli a odpovědnostmi a systémem kontrol.

Při zavádění programu EMAS se sledují zejména čtyři prioritní oblasti: Emise do ovzduší/změna klimatu, odpadové hospodářství, řízení dopravy ve městě, zelené nakupování.

Zavedení EMAS bylo projednáno s Komisí životního prostředí, Stavební komisí, Komisí pro hospodářský rozvoj a Komisí Zdravého města. Tyto komise se k zavedení systému EMAS na Městském úřadě Chrudim vyjádřily kladně. Garantem pro zavedení systému EMAS na úřadě je Odbor životního prostředí.

Ocenění, které získalo město Chrudim za zavádění této metody modernizace veřejné správy :

  • „Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2008“ díky zavádění systému EMAS na městském úřadě
  • „Bronzová cena za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci systému EMAS“ za rok 2010

Systém EMAS je jednou z metod kvality veřejné správy a jeden ze systému řízení úřadu, který jako prioritní kritérium řeší dopady činnosti organizace na životní prostředí.

EMAS není systém, který řeší zajištění finančních úspor, ale směřuje k zavedení ekologicky šetrného chování a úsporám obnovitelných i neobnovitelných zdrojů.

Systém EMAS je mezinárodně uznávanou značkou, která jednoznačně říká, že organizace si uvědomuje svou odpovědnost za stav životního prostředí a své závazky vedoucí ke snížení zátěže životního prostředí.

Podrobnější informace najdete v příkladech dobré praxe.