Obnova pomníku JUDr. Františka Wagnera na hřbitově U Kříže, Chrudim

Předmětem projektu je obnova pomníku JUDr. Wagnera na hřbitově U Kříže, která má především eliminovat další degradaci kamenného materiálu na minimum a oživit výtvarnou hodnotu sochařského díla s pomocí tvarově i materiálově vhodně provedených doplňků. V rámci I. etapy restaurátorského zásahu byly odstraněny příčiny degradace kamenného materiálu a při čištění kamene bylo dbáno na maximální zachování jeho patiny a všech pozůstatků starších povrchových úprav. Doplnění zkorodovaných míst bylo provedeno pouze v nejnutnějších případech, aby nebyl narušen výraz kvalitní sochařské práce. V současné době město Chrudim také dokončuje II. etapu restaurování (repliky luceren a opravu a nátěr oplocení), která však není předmětem dotace.
Restaurátorské práce I. etapy měly být původně provedeny do konce července 2022. Bohužel před jejich dokončením došlo k rozsáhlému poničení pomníku z důvodu pádu stromu zapříčiněného vichřicí. Následně byly započaty další restaurátorské práce, které zahrnovaly především vytvoření nového pískovcového oblouku nad sochou anděla, lepení odlomených částí sochy, demontáž a přeosazení pilířů a opětovné osazení restaurovaného oblouku. Restaurátorské práce I. etapy byly dokončeny v druhé polovině listopadu 2022.

Projekt je financován z rozpočtu Pardubického kraje formou dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022.

Příjemce dotace a investor: město Chrudim
Poskytovatel dotace: Pardubický kraj
Č. smlouvy o poskytnutí dotace:OKSCR/22/23005
Zhotovitel: BcA. Zdeněk Šmahel, Chrudim
Termín realizace: 13. 4. 2022 – 24. 11. 2022
Celkové náklady: 243 800 Kč
Výše dotace: 30 000 Kč vč. DPH, tj. 12 %