Plán místního ÚSES ORP Chrudim

Logo MŽP

Předmětem projektu je zpracování Plánu místního územního systému ekologické stability pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Chrudim v souladu s platnou Metodikou vymezování územního systému ekologické stability (MŽP, březen 2017). Území OPR má rozlohu 74 582,72 ha a zahrnuje 86 obcí. Projekt řeší území ORP vyjma části, do které zasahuje CHKO Železné hory. Rozloha řešeného území je 58 937,32 ha. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Příjemce dotace a investor: Město Chrudim
Registrační č. projektu:CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008782
Zhotovitel: Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov
Termín realizace: 9.8.2019 – 31.12.2022


Rozpočet:

Celkové náklady:2 187 900 Kč
Celkové způsobilé náklady:2 187 900 Kč
Dotace z OPŽP: 1 859 715 Kč (85 % způsobilých nákladů)