Postsanační monitoring jakosti podzemních a povrchových vod v lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim a zajištění pohotovostního stavu ochranné hydraulické bariéry pro rok 2019

Předmětem projektu je:

  • zajištění uceleného postsanačního monitoringu jakosti podzemních a povrchových vod, zahrnujícího monitoring po provedené sanaci ohnisek znečištění v nesaturované zóně horninového prostředí v areálu bývalého s.p.  Transporta Chrudim – areál Nový závod a monitoring po ukončení provozu ochranné hydraulické bariéry, která sloužila k sanaci podzemních vod,
  • zajištění pohotovostního stavu technologického celku ochranné hydraulické bariéry pro případ nutnosti jejího opětovného spuštění při negativním vývoji míry a rozsahu kontaminace v podzemních vodách.

Monitoring je realizován opakovaně po dobu udržitelnosti projektu sanace ohnisek znečištění v nesaturované zóně horninového prostředí, tj. do konce roku 2019.


Projekt je financován z rozpočtu Pardubického kraje formou individuální dotace.


Výše dotace: 1 176 180,50 Kč vč. DPH, tj. 100 %

Příjemce dotace a investor:Město Chrudim
Poskytovatel dotace:Pardubický kraj
Č. smlouvy o poskytnutí dotace:OŽPZ/19/22231
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim Mgr. Michal Štainer, Břehy
Termín realizace: 1.1.2019 – 31.12.2019

Aktuální stav: Projekt byl ukončen