Rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského

Předmětem předkládaného projektu je rekonstrukce učeben žákovské dílny, počítačové učebny, učebny přírodopisu a posluchárny. V rámci projektu je řešena bezbariérovost objektu pomocí výstavby výtahu a vybudování bezbariérového WC. Součástí dodávky vybavení bude kompletní vybavení počítačové učebny novou IT technikou, vybavení zbylých učeben interaktivními tabulemi.


Realizací projektu se vytvoří kvalitní infrastruktura pro výuku klíčových kompetencí v oblasti práce s digitálními technologiemi, přírodních věd, technických a řemeslných oborů, které žáci základní školy využijí v praxi. Snahou je zejména zvýšení zaměstnatelnosti a uplatnění žáků na trhu práce, zvýšení zájmu o technické obory, zvýšení odborných znalostí žáků opouštějících základní školství. Dále pak zlepšení podmínek odborného vzdělávání žáků v oblasti moderních technologií a přírodních věd, získání pozitivního vztahu žáků k informačním technologiím a přírodním vědám, zvýšení zájmu o informační gramotnost a o přírodovědné obory za využití moderně vybavených učeben, interaktivní techniky. Projekt podpoří propojení teorie s praxí, rozšíří možnosti experimentování, pozorování, praktickou výuku a možnost využívat moderní techniku a pomůcky.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) Hradecko-pardubická aglomerace.

Příjemce dotace: město Chrudim
Registrační č. projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014887
Zhotovitel:Stavrecon Pardubice s.r.o., Teplého 2688, Pardubice
Projektant:Ing. Josef Dvořák, Perálec 36
Termín realizace:13. 1. 2017 – 31. 10. 2021

Rozpočet:

Celkové náklady: 6 995 234,16 Kč
Celkové způsobilé náklady: 6 896 439,73 Kč
Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %): 5 861 973,77 Kč
Dotace ze státního rozpočtu (5 %):   344 821,98 Kč
Vlastní zdroje:    689 643,98 Kč