Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi

Logo MŽP

Předmětem projektu je provedení revitalizace drobného vodního toku včetně jeho migračního zprůchodnění v parku Střelnice v Chrudimi.
V rámci realizace bude provedeno odtěžení sedimentů z koryta toku, odstranění migračních překážek, úprava stávajícího koryta a oprava břehů. Revitalizací dojde ke zlepšení stanovištní diverzity a životních podmínek pro vodní organismy. Realizace vychází z moderního pojetí funkčního propojení vodních prvků a zeleně v architektuře měst při zachování podmínek daných v plánu péče o přírodní památku.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Příjemce dotace a investor:město Chrudim
Registrační č. projektu:CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0006347
Zhotovitel:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim
Projektant a autorský dozor:Šindlar s.r.o., Hradec Králové
Technický dozor stavebníka:ŽP projekt s.r.o., Ing. Jiří Hlavatý, Chrudim
Termín realizace: 6. 9. 2018 – 24. 4. 2019

Rozpočet:

Celkové náklady: 14 765 609,63 Kč
Celkové způsobilé náklady: 10 911 342,68 Kč
Dotace z OPŽP:10 911 342,68 Kč (100 % způsobilých nákladů)

Rozsah projektu: Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi zahrnuje území hlavní větve náhonu v městském parku Střelnice od mostu v Malecké ulici po konec vzdutí pevného jezu v km 0,712 o délce cca 0,65 km a dále zahrnuje spojovací koryto od rozdělovacího objektu na hlavní větvi náhonu po soutok s Chrudimkou o délce 0,19 km. Plocha řešeného území je 9 300 m2.


Aktuální stav: Realizace projektu byla ukončena a projekt je v udržitelnosti