Rozšíření Protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim

Logo MŽP

Předmětem projektu je aktualizace digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného informačního systému ochrany před povodněmi pro město Chrudim. Realizací projektu bude 1 228 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a město bude opatřeno aktualizovaným digitálním povodňovým plánem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Příjemce dotace:město Chrudim
Registrační č. projektu:CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014588
Realizace projektu:20.3.2023 – 31.3.2024

Rozpočet:

Celkové náklady:2 566 893,00 Kč
Celkové způsobilé náklady:2 310 424,00 Kč
Dotace (70 %):1 617 296,80 Kč
Vlastní zdroje: 949 596,20 Kč