Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim

Logo MŽP

Předmětem projektu je provedení komplexní renovace objektu Mateřské školy V. Nejedlého 769 v Chrudimi. Mateřská škola sestává ze dvou objektů – školy a hospodářské budovy. Renovace zahrnuje zateplení obvodových stěn, střechy hospodářského pavilonu, výměnu původních oken a dveří, instalaci řízeného větrání, stínící techniky a regulaci otopné soustavy.
Projekt řeší nevyhovující energetickou bilanci objektu Mateřské školy. Budova MŠ byla zařazena do souboru majetku města Chrudim, na němž je implementována norma ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií. Projekt vychází z činnosti energetického managementu, kterou byla zjištěna nevyhovující energetická bilance objektu MŠ. Proto bylo přistoupeno k podrobnému posouzení energetických spotřeb budov, zhodnocení vytápěcího systému, přípravy teplé vody a spotřeby elektrické energie a zpracovány návrhy energetických opatření. Tyto návrhy byly posouzeny a byla provedena jejich optimalizace a stanoven nejvhodnější postup řešení.
Cílem projektu je provedení komplexní renovace objektu MŠ tak, aby došlo k úspoře energie a snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Příjemce dotace:město Chrudim
Registrační č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004423
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., Pardubice
Projektant a autorský dozor:Ing. Václav Kulhánek, Do Polí, Chrudim 
Technický dozor: Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA, Škroupova 561, Pardubice
Termín realizace: 2. 5. 2018 – 24. 1. 2020

Rozpočet:

Celkové náklady:9 975 454,11 Kč
Celkové způsobilé náklady: 7 488 757,65 Kč
Dotace (40 %):2 995 503,06 Kč
Vlastní zdroje:4 493 254,59 Kč

Aktuální stav: Realizace projektu byla ukončena a projekt je v udržitelnosti.