Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim

Projekt primárně řeší nedostatek parkovacích míst, především v blízkosti panelových domů a současně nerozšiřuje vyasfaltované plochy v intravilánu města Chrudim. Na základě projektu vznikne 8 parkovacích míst, z toho 4 parkovací místa budou vytvořena v místě současné travní plochy před objektem č.p. 61 v návaznosti na současné parkovací stání. V rámci úprav bude také rekonstruován a bezbariérově upraven přilehlý chodník. Plocha mezi navrženým parkovacím stáním a chodníkem bude ozeleněna. Další 4 parkovací místa vzniknou vedle objektu č.p. 61 v místě zatravněné plochy a částečně i na vyasfaltované ploše. 
U všech osmi parkovacích stání dojde k úpravě povrchů pomocí betonových zatravňovacích dlaždic, čímž by oproti vyasfaltovaným parkovacím plochám mělo dojít k zlepšení podmínek ohledně zasakování dešťové vody, která by jinak odtékala do kanalizace a byla odváděna z lokality. Naopak v případě využití zatravňovací dlažby se srážkové vody za normálních okolností vsáknou do svrchního půdního horizontu a budou zde přirozeně spotřebovány výparem a vegetací, což by mělo mít pozitivní vliv na eliminaci povodňových rizik a zlepšení mikroklimatu lokality. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Příjemce dotace a investor: město Chrudim
Registrační č. projektu:CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011437
Zhotovitel: TLÁSKAL – STAVBY s.r.o., Bylany
Projektant a autorský dozor:VDI Projekt s.r.o., Praha
Technický dozor stavebníka: Dulík Chrudim s.r.o.
Termín realizace:1. 3. 2021 – 31. 5. 2021

Rozpočet:

Celkové náklady:534 184,17 Kč
Celkové způsobilé náklady:436 561,50 Kč
Dotace z OPŽP: 130 968,45 Kč (30 % způsobilých nákladů)