Výstavba chodníku v ulici Vrchovská a Čáslavská, Markovice

V rámci projektu „Výstavba chodníku v ulici Vrchovská a Čáslavská, Markovice“ byla realizována výstavba nového chodníku podél ulic Čáslavská (silnice I. třídy I/17) a Vrchovská (silnice III. třídy III/34017). Jedná se o komunikace s velkým dopravním zatížením a zároveň s velkým podílem těžké nákladní dopravy. Pohyb chodců po těchto komunikacích bez vybudování chodníku lze považovat za velice nebezpečný. Výstavba chodníku s místem pro usnadnění přecházení byla vyvolána především potřebou bezpečně napojit zastávky hromadné dopravy a objekty občanské vybavenost na stávající pěší dopravní infrastrukturu a usnadnit chodcům přechod přes silnici I třídy v ulici Čáslavské, jenž prochází skrz celou místní část Markovice. Záměr byl podpořen také intenzivní výstavbou rodinných domů v lokalitě V Dolíčku.

Projekt je spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI).

Příjemce dotace:město Chrudim
ISPROFOND: 5537510255
Zhotovitel:ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.                  
Rybná 716/24 Staré město
110 00 Praha 1 
Termín realizace:        1. 4. 2023 – 30. 6. 2023
Celkové náklady:        2 123 402,21 Kč
Celkové způsobilé náklady:1 376 349,99 Kč
Příspěvek ze SFDI1 169 897,00 Kč
Neuznatelné náklady:                 747 052,22 Kč
Vlastní zdroje:206 452,99 Kč