Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Chrudim

Logo MŽP

Předmětem projektu je zlepšení stávajícího systému nakládání s využitelnými složkami odpadů, a to prostřednictvím pořízení nových sběrných nádob. Cílem projektu je navýšit míru třídění odpadu a rovněž celkovou kvalitu systému odděleného sběru a svozu odpadu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Příjemce dotace a investor:město Chrudim
Registrační č. projektu:CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011943
Dodavatel:NAODPAD s.r.o.
Termín realizace: 28. 4. 2020 – 30. 11. 2020

Rozpočet:

Celkové náklady: 1 746 356,70 Kč
Celkové způsobilé náklady: 1 739 801,77 Kč
Dotace z OPŽP: 1 478 831,50 Kč (85 % způsobilých nákladů)