Symboly města

Městský znak a prapor

Současný, heraldicky správný znak, je malován na pozdně gotickém štítě stříbrné barvy (v běžné praxi je užívána náhradní barva bílá) s černou doprava hledící orlicí se 7 velkými a 7 malými pery (letkami) v roztažených křídlech a s červenou zbrojí – zobákem, pařáty a jazykem.

Znak města byl v minulosti různě upravován a rozličné byly též snahy o vytvoření praporu města. Jsou známé doklady o tom, že v době husitství se používal prapor, kde na bílém listu byla položena figura orlice z městského znaku. V devatenáctém století se spolu s úpravou městského znaku s polceným modrožlutým štítem objevila i modrožlutá podoba vlajek. Oficiální prapor Chrudim nikdy neměla. Až v roce 1991 začaly práce na vexilologicky (vexilologie – věda o praporech) správné podobě městského praporu. Po konzultacích u pana Doc. RNDr. Ludvíka Muchy, vedoucího katedry kartografie Přírodovědecké fakulty UK Praha a předsedy Vexilologického klubu a pana PhDr. Zbyška Svobody, odborného pracovníka Historického ústavu Armády České republiky a člena heraldické a vexilologické komise Parlamentu České republiky, byla zpracována panem Mgr. Petrem Řezníčkem řada návrhů. Rada města (tehdy Městská rada) vybrala jeden, který vycházel ze správného městského znaku, což je první vexilologická zásada. Výtvarný návrh profesionálně zpracoval chrudimský výtvarník, akademický sochař pan František Korejs. Po schválení v Zastupitelstvu města Chrudim (tehdy v Městském zastupitelstvu) Česká národní rada svým usnesením číslo 737 ze dne 12. února 1992 rozhodla o právu města užívat prapor v předložené podobě. List praporu se skládá ze tří svislých pruhů, z černého, bílého a červeného (každý z pruhů zaujímá 1/3 šířky praporu). Na středním bílém pruhu je položena figura – orlice z městského znaku. Stanovený poměr šířky k délce praporu je 2 : 3. Barvy města vycházejí z heraldických prvků městského znaku. Hlavní je figura – orlice, tedy černá barva, dále barva štítu – stříbrná – nahrazuje se bílou – a doplňková barva červená je odvozena od barvy zbroje a jazyka.

Městský znak a prapor vyžadují, aby jim byla jako symbolům vyjadřujícím práva a svrchovanost města prokazována náležitá úcta a vážnost. Oba symboly požívají právní ochrany.

Městský znak a prapor

Užití znaku města

Jakékoli užití znaku města je podmíněno souhlasem Rady města Chrudim. Tento požadavek vyplývá z § 34a Zákon o obcích. Žadatel o udělení souhlasu s použitím znaku na konkrétní účel podá písemnou žádost adresovanou Radě města Chrudim. V žádosti bude uveden záměr a způsob použití znaku města doložený návrhem řešení. Znak města poskytne oddělení vnějších vztahů na základě kladného stanoviska k žádosti.