Účast města ve svazcích

Svaz měst a obcí České republiky

Svaz byl založen v roce 1989 jako nepolitická a dobrovolná organizace sdružující města a obce. Jeho kořeny však sahají až do roku 1907, kdy byl zformován jeho předchůdce – Svaz českých měst v království Českém. Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Od roku 2004 je Svaz povinným připomínkovým místem, od roku 2005 pak pravidelně minimálně jednou ročně jedná s vládou na základě podepsané Dohody o spolupráci. Dílčí dohody byly postupně podepsány také se stěžejními rezorty.

Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec povinností ve svém městě či obci věnují i obecným problémům samosprávy. Jejich aktivity pak koordinují a rozhodnutí orgánů Svazu vykonávají zaměstnanci svazové kanceláře.

Svaz měst a obcí České republiky

Národní síť Zdravých měst České republiky

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) je odborně zaměřená asociace 135 měst, obcí a regionů.
Aktivně pracuje v Česku již téměř 30 let.

Je platformou přátelské spolupráce profesionálů z radnic – politiků i koordinátorů.
V akreditovaném vzdělávání poskytuje členům metodiku a know-how k úspěšnému postupu.

Přináší stovky příkladů dobré praxe, vzájemnou inspiraci a sdílení úspěšných řešení mezi členy.
Propaguje radnice v TV Zdravá města i na řadě celostátních konferencí a seminářů.

Národní síť Zdravých měst České republiky

Partnerství pro městskou mobilitu

Spolek připomíná, že ani doprava a mobilita se neplánuje na zelené louce a izolovaně. Při plánování se vychází z celkové Městské agendy EU, která v principu pokrývá všechny oblasti rozvoje města, jako je např. udržitelné využívání území, či kvalita ovzduší. Misí je naučit se vnímat všechny tyto vzájemné přesahy a vazby, i když je to opravdu velmi složité.

Partnerství pro městskou mobilitu

Místní akční skupina Chrudimsko

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

Místní akční skupina Chrudimsko

Mikroregion Chrudimsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Chrudimsko byl založen dne 19. 12. 2001. Zakládajícími členy se staly Chrudim, Rabštejnská Lhota, Slatiňany a Svídnice. V polovině roku 2002 byla vzhledem k zájmu okolních obcí o přičlenění se do tohoto svazku zahájena jednání o případném rozšíření. Na přelomu roku schválilo ve svých zastupitelstvech vstup do Mikroregionu Chrudimsko 29 obcí. Počet členských obcí se tak rozrostl na 33. K 30.6.2005 z Mikroregionu Chrudimsko vystoupila obec Hrochův Týnec, tudíž došlo ke snížení počtu členských obcí na 32.

Základním cílem je další rozvoj měst a obcí, které se stanou členy svazku obcí, a jejich vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21. století ve všech oblastech lidského života. K stěžejním problémům, které bude svazek řešit, patří zejména snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí vymezených § 50 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném znění, jež korespondují s cíli a posláním svazku.

Mikroregion Chrudimsko

Královská věnná města

Hlavním cílem dobrovolného svazku je rozvoj cestovního ruchu a propagace členských měst. Jedná se o společnou prezentaci na veletrzích cestovního ruchu, v novinách, časopisech, rozhlase, v televizi a na sociálních sítích. Díky úspěšně realizovanému projektu Královská věnná města známá, ale nepoznaná v letech 2010 – 2013 byly vydány nové propagační materiály pro různé zájmové skupiny – rodiny s dětmi, cyklisty, školní výlety, cestovní kanceláře, nechyběly například i recepty a krajové speciality z měst. Pořízeny byly dřevěné stánky, které návštěvníky lákají se svojí červenou střechou na různých akcích.

Královská věnná města

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka

Činnost Sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví. K dosažení tohoto cíle, a tím i naplnění účelu existence, SHS ČMS zejména:

  • popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví,
  • pořádá veřejnosti přístupné výstavy, odborné semináře, konference apod.,
  • uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem,
  • spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS, které působí
    v České republice i v zahraničí

Mezi nejvýznamnější činnosti a aktivity Sdružení patří péče společně s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj o Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dotační titul MK, vícezdrojové financování).  I na základě tohoto Programu probíhá pravidelná a úspěšná regenerace památkově chráněných území našich měst a obcí. 

Sdružení historických sídel