Oddělení klientského servisu

Působnost

Na úseku recepce:

 • zajišťuje příjem dokumentů od občanů, potvrzení příjmů, elektronickou evidenci podaných dokumentů (= podatelna pro občany)
 • zajišťuje vydávání ověřených výpisů z evidencí v systému Czech POINT (katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík, výpisy z rejstříku trestů)
 • zajišťuje informační služby pro občany (informace o činnosti města, o činnosti úřadu, výdej všech typů formulářů užívaných jednotlivými odbory úřadu, pomoc s jejich vyplňováním a předání finančnímu centru případně podatelně k dalšímu zpracování)
 • poskytuje kontaktní údaje (adresy, telefony, elektronické adresy, úřední hodiny) úřadu, organizací města, obcí správního obvodu, správních úřadů a dalších institucí
 • zajišťuje ve spolupráci s Odborem správním agendu vidimace a legalizace
 • provádí kopírování pro potřeby klientů a hromadné kopírování pro potřeby úřadu
 • poskytuje občanům k nahlédnutí právní normy (sbírky zákonů, sbírky mezinárodních smluv, obecně závazné vyhlášky a nařízení města), podává informace o usneseních a o činnosti Rady města, Zastupitelstva města a výborů Zastupitelstva města a komisí Rady města
 • přijímá oznámení shromáždění občanů
 • přijímá stížnosti a petice
 • komplexně zajišťuje agendu rybářských lístků
 • vede evidenci registračních známek pro psy, záznamy o jejich ztrátě, přijímá zpět vrácené známky a vydává známky nové, poskytuje sáčky na psí exkrementy
 • zajišťuje provoz internetu pro občany
 • zajišťuje uložení pošty pro občany k vyzvednutí – včetně občanů s trvalým pobytem na ohlašovně

Na úseku finančního centra:

 • vede elektronické příjmové a výdajové pokladny
 • provádí hotovostní platební styk
 • zajišťuje kontakt s peněžními ústavy (doplňování a odvod finanční hotovosti)
 • provádí platební styk prostřednictvím platebních terminálů (přijímání platebních karet), vede příslušnou evidenci k těmto platbám
 • zajišťuje část agendy místních poplatků u poplatků ze psa a poplatku za komunální odpad následovně:
  • provádí hotovostní výběry uvedených poplatků
  • zajišťuje odvod vybrané hotovosti na příslušné bankovní účty
  • provádí pravidelné aktualizace registrů a navádí nové údaje do registrů
  • zajišťuje obesílání občanů složenkami (mimoosobní doručování)
  • přijímá žádosti o vratky přeplatků a předává je k dalšímu zpracování OFN
  • provádí změny v registrech na základě podkladů předaných z informačního centra (přihlášky a odhlášky psů)
  • na místě řeší požadavky občanů ke změnám údajů v registrech, tyto změny provádí

Na úseku podatelny:

 • vykonává funkci podatelny v souladu se spisovým řádem – zajišťuje příjem dokumentů pro úřad, jejich převzetí a prvotní třídění podle typu zásilky, označování dokumentů podacím razítkem s datem a identifikátorem, prvotní evidenci dokumentů prostřednictvím systému elektronické spisové služby (není-li podání činěno na jiném místě úřadu) a následné uložení zásilky do schránky příslušného odboru úřadu
 • vykonává funkci výpravny v souladu se spisovým řádem – realizuje odesílání vyřízených dokumentů v papírové formě včetně zaznamenání vypravení v systému elektronické spisové služby
 • zajišťuje styk s poštovním úřadem (přebírání a předávání zásilek)
 • zajišťuje obsluhu telefonní ústředny (přepojování hovorů)

Ing. Zdenka Fančovičová

Oddělení klientského servisu

vedoucí oddělení


469 657 657 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 112

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Monika Dušková

Oddělení klientského servisu

podatelna


469 657 158 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 115

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Lenka Elichová

Oddělení klientského servisu

recepce


469 657 659 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 112

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Bc. et Bc. Lenka Hodicová

Oddělení klientského servisu

podatelna


469 657 640 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 115

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Eva Kacafírková

Oddělení klientského servisu

pokladna


469 657 669 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 108

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Gabriela Jägermannová

Oddělení klientského servisu

pokladna


469 657 668 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 108

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Dita Zelená

Oddělení klientského servisu

pokladna


469 657 667 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 108

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro Přízemí