Oddělení krizového řízení

Působnost

Plní úkoly vyplývající ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti, zákona č. 241/2000 Sb.,o hospodářských opatřeních pro krizové stavy na správním území a zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

 • plní úkoly pracoviště orgánu krizového řízení
 • plní úkoly sekretariátu Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností (ORP) a zabezpečuje činnost krizového štábu
 • podílí se na přípravě a zabezpečování varování a vyrozumění osob, jejich evakuace, příp. ukrytí, včetně zajištění jejich nouzového přežití
 • vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a předává údaje v ní uvedené hasičskému záchrannému sboru
 • poskytuje součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování krizového plánu kraje a při zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností
 • podílí se na koordinaci řešení mimořádných událostí a krizových situací ve správním obvodu ORP
 • plní úkoly v oblasti havarijního a krizového a obranného plánování
 • zajišťuje součinnost s orgány krizového řízení sousedních ORP a Pardubického kraje
 • připravuje a zabezpečuje plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, hospodářské mobilizace, regulačních opatření apod.
 • zajišťuje plnění úkolů spojených s ochranou utajovaných informací a zvláštních skutečností na úřadu (vedení, ukládání a skartace příslušných písemností podléhajících režimu ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností)
 • zabezpečuje skladování, evidenci, ošetřování materiálu civilní ochrany a dalších prostředků města využitelných v případě vzniku mimořádných událostí, krizových stavů apod.
 • zajišťuje součinnost (plnění úkolů) mezi orgány města a vedením Jednotky Sboru dobrovolných hasičů (J SDH) města
 • zajišťuje včasné plnění úkolů v oblasti dotací v požární ochraně pro město a J SDH města podle pravidel pro čerpání dotací Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a Krajského úřadu Pardubického kraje
 • sestavuje rozpočty na příslušný rok a plní povinnosti správce rozpočtu pro oblast požární ochrany, krizového řízení a civilní ochrany, navrhuje a předkládá orgánům města rozpočtové změny, kontroluje čerpání rozpočtů ve svěřených oblastech
 • vystavuje objednávky na dodávky zboží hmotné i nehmotné povahy ve svěřených oblastech, kontroluje věcnou a číselnou správnost faktur a provádí jejich likvidaci, přičemž úzce spolupracuje s Odborem finančním a oddělením hospodářské správy
 • zabezpečuje řádnou evidenci materiálu požární ochrany, krizového řízení, civilní ochrany, jeho inventarizaci, vyřazování a převody
 • vede evidenci osobních karet svěřených předmětů členů Bezpečnostní rady ORP a tajemníka povodňové komise
 • metodicky řídí určené právnické osoby a podnikající fyzické osoby na území určené obce, které byly vyzvány ředitelem HZS Pardubického kraje ke zpracování plánu krizové připravenosti
 • úzce spolupracuje s HZS Pardubického kraje a jeho Územním odborem v Chrudimi při plnění úkolů určené obce v oblasti krizového řízení a plánování, společně s HZS Pardubického kraje se účastní kontrol obcí (§33 zákona č. 240/2000Sb.)
 • administrativně zabezpečuje přijímání a propuštění členů J SDH města, jejich pravidelné zdravotní prohlídky, odměňování dle sjednaných dohod, refundace ušlé mzdy, vysílání na školení velitelů, řidičů, obsluh pil a dýchacích přístrojů atd.
 • předává Odboru správnímu údaje o přestupcích na úseku obrany České republiky k zápisu do evidence přestupků
 • za MěÚ Chrudim zabezpečuje úkoly na úseku požární ochrany, včetně vedení stanovené dokumentace, organizuje školení a odbornou přípravu požární ochrany
 • ve spolupráci s oddělením hospodářské správy zajišťuje revize hydrantů a hasicích přístrojů

Mgr. Marek Kozák

Oddělení krizového řízení

vedoucí oddělení


469 657 660 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 101

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Pavel Mihulka

Oddělení krizového řízení

referent odd. krizového řízení


469 657 661 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 101

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67