Oddělení právní

Působnost

 • poskytuje komplexní právní servis a poradenství ve věcech samostatné i přenesené působnosti, řeší právní věci a záležitosti města
 • kontroluje zákonnost opatření orgánů města vydaných v samostatné a přenesené působnosti a zákonnost v činnosti orgánů města
 • vypracovává právní rozbory zadaných témat, včetně návrhů řešení
 • provádí právní rozbor návrhů smluv, týkajících se města a organizací jím řízených, předaných právnímu oddělení odbory úřadu
 • z podnětu vedení města vypracovává a vyhodnocuje smlouvy mezi městem a ostatními subjekty
 • na základě návrhů příslušných odborů úřadu, úkolů Zastupitelstva města nebo Rady města a ve spolupráci s nimi připravuje a posuzuje návrhy obecně závazných vyhlášek (dále jen OZV) a nařízení města a návrhy interních předpisů úřadu
 • zastupuje město podle Občanského soudního řádu před soudy I. a II. stupně a před správními orgány na základě zmocnění
 • vypracovává podání k soudům I. stupně ve věcech, týkajících se města
 • úzce spolupracuje s externími advokáty zastupujícími město v jednotlivých případech
 • vymáhá soudní cestou v součinnosti s jednotlivými odbory úřadu a s exekutorskými úřady pohledávky města, zejména pak dluhy dlužníků města
 • vymáhá škody způsobené na majetku města a bezdůvodné obohacení
 • vede řízení pro správní území obce s rozšířenou působností jako vyvlastňovací úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., zákona o vyvlastnění, o odnětí nebo změnění vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
 • spolupracuje s Komisí k projednávání přestupků
 • zastupuje zaměstnance pověřeného činnostmi v agendě ochrany oznamovatelů (příslušnou osobu) dle Směrnice EU č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a spolupracuje s příslušnou osobou při posouzení a šetření jednotlivých oznámení
 • metodicky zajišťuje pro odbory MěÚ agendu zákona o střetu zájmů
 • zajišťuje úkoly Odboru kanceláře tajemníka vyplývající ze schváleného znění Pravidel pro vyřizování petic a Pravidel pro vyřizování stížností, kontroluje jejich vyřizování ostatními odbory úřadu
 • ve spolupráci s oddělením sekretariátu vede evidenci interních předpisů, vede agendu a evidenci OZV a nařízení města a sleduje jejich platnost
 • zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu
 • poskytuje metodickou činnost v oblasti veřejných zakázek odborům Městského úřadu Chrudim, příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem města Chrudim, koordinuje proces zadávání veřejných zakázek a výkon souvisejících činností podle vnitřní směrnice „O zadávání veřejných zakázek“ a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, posuzuje texty zadání veřejných zakázek a jiných veřejných soutěží
 • monitoruje soulad zpracování osobních údajů správcem či zpracovatelem (městem Chrudim, Městský úřadem Chrudim, Městskou policií Chrudim, příspěvkovými organizacemi města Chrudim), dále soulad vnitřních předpisů a postupů s nařízením EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů
 • působí jako kontaktní místo pro dozorové úřady, včetně Úřadu na ochranu osobních údajů
 • působí jako kontaktní místo pro subjekty údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 • poskytuje správci a jeho zaměstnancům zpracovávajících osobní údaje poradenství a informace v oblasti ochrany osobních údajů (např. při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů)

Mgr. Dana Půlpánová

Oddělení právní

vedoucí oddělení


469 657 734 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 238

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Mgr. Věra Hegrová

Oddělení právní

právník


469 657 738 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 236

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

JUDr. Miroslav Tejkl

Oddělení právní

právník


469 657 739 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 236

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Mgr. Petr Tulis

Oddělení právní

právník


469 657 733 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 236

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Ing. Lenka Šiklová

Oddělení právní

metodik veřejných zakázek a GDPR

pověřenec pro ochranu osobních údajů


469 657 737 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 213

Patro: 1. patro

Budova: Pardubická 67